Tilläggsdirektiv till Styrutredningen för funktionshinderspolitiken (S 2017:09)

Kommittédirektiv 2018:115 kommittébeteckning: S 2017:09

kommittébeteckning: S 2017:09

Tilläggsdirektiv till Styrutredningen för funktionshinderspolitiken (S 2017:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 21 december 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över styrningen inom funktions¬hinders¬politiken (dir. 2017:133). Utredningen har tagit namnet Styr¬utredningen för funktionshinderspolitiken. Enligt utredningens direktiv skulle utredaren redovisa uppdraget senast den 31 januari 2019.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2019.

     (Socialdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.