Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)

Kommittédirektiv 2019:1 kommittébeteckning: Ju 2017:03

kommittébeteckning: Ju 2017:03

Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 (dir. 2017:14) att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra en systematisk översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet och föreslå en ny reglering som bör samlas i ett regelverk. Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31 januari 2019.

Den 21 mars 2018 beslutade regeringen tilläggsdirektiv (dir. 2018:21) till utredningen.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 mars 2019.

      (Justitiedepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.