Tilläggsdirektiv till Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer (U 2018:04)

Kommittédirektiv 2018:103 kommittébeteckning: U 2018:04

kommittébeteckning: U 2018:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer (U 2018:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 maj 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. kartlägga behovet av åtgärder när det gäller undervisningen i modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer (dir. 2018:38). Uppdraget ska enligt utredningens direktiv slutredovisas senast den 31 december 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2019.

     (Utbildningsdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.