Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare och effektivare studier (U 2017:06)

Kommittédirektiv 2018:42 kommittébeteckning: U 2017:06

kommittébeteckning: U 2017:06

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare och effektivare studier (U 2017:06)

Innehåll

  Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2018

  Förlängd tid för uppdraget  
  
  Regeringen beslutade den 6 juli 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier (dir. 2017:80). Uppdraget ska enligt direktiven slutredovisas senast den 31 augusti 2018.

  Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 september 2018.

     (Utbildningsdepartementet)