Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons (S) uttalande i sociala medier rörande statistik om elevresultat

KU-anmälan 2019/20:40 (2203-2019/20) av Jan Ericson (M)

Jan Ericson (M)

Jan Ericson
Riksdagsledamot (M)
2020-07-08
Dnr 2203-2019/20

Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons (S) uttalande i sociala medier rörande statistik om elevresultat

Med anledning av en nyhet i SR Ekot om att Skolverket från och med september endast kommer att publicera statistik på riksnivå, samt att statistik om enskilda skolor inte kommer att publiceras, skrev justitie- och migrationsminister Morgan Johansson den 26 juni följande på Twitter: "Friskolorna vill alltså inte att allmänheten ska få veta hur bra eller dåliga de är, och de vill dölja eventuell betygsinflation. Det får till följd att inga skolresultat i fortsättningen publiceras. Hur ska föräldrar och elever då kunna välja skola? Det här är totalt galet."

Morgan Johansson sprider dock en felaktig uppgift. Beslutet att SCB skulle ändra sin statistik har tagits av myndigheten själv, efter beslut i Kammarrätten om att vissa uppgifter ska sekretessbeläggas.

Friskolornas Riksförbund protesterade mot beslutet när Kammarrättens dom meddelades i december 2019. I en debattartikel på Dagens samhälle skrev Ulla Hamilton, vd för Friskolornas Riksförbund följande: "Väsentlig information om enskilda skolor ska vara tillgänglig för föräldrar och elever. Det är poängen med det fria skolvalet - att göra medvetna val. SCB:s bedömning att inte lämna ut uppgifter om genomströmning, betyg och elevsammansättning till SKR - Sveriges kommuner och regioner - om friskolor av affärsmässiga skäl är ett steg i helt fel riktning. Därför vill vi tillsammans med Skolverket och SKR hitta en lösning om det visar sig att Kammarrättens dom ligger fast."

Domen överklagades, men eftersom prövningstillstånd inte meddelades står domen fast. När detta stod klart rekommenderade Friskolornas Riksförbund sina medlemmar att på sina hemsidor själva redovisa de resultat från sina skolor som SCB tidigare redovisade. Statsrådets uttalande på Twitter antyder att det är friskolorna som krävt den aktuella förändringen. I själva verket är det tvärtom - de har motsatt sig förändringen. Statsrådets uttalande är därmed felaktigt i sak.

Konstitutionsutskottet, KU, har i mängder av ärenden framhållit vikten av att statsråds uttalanden ska vara korrekta. Senast detta skedde var under våren 2019. (2018/19: KU20) Vidare konstaterade konstitutionsutskottet i sin granskning våren 2012 att objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § RF bl.a. får anses innebära att information som utgår från det allmänna ska vara korrekt, vederhäftig och väl kontrollerad. Om informationen skulle visa sig innehålla uppgifter av oriktigt eller inaktuellt slag måste enligt utskottet åtgärder vidtas som korrigerar detta

Detta gäller även för uttalanden i sociala medier. Så sent som våren 2018 granskade konstitutionsutskottet justitie- och migrationsministerns uttalande om arbetslösheten bland utrikes födda (bet. 2017/18:KU20 s. 300 f.). Uttalandet gjordes genom ett uttalande på Twitter. Konstitutionsutskottet konstaterade att statsråd, i likhet med andra medborgare, har rätt att göra uttalanden i olika sammanhang, men att statsråd kan behöva ta särskild hänsyn (s. 306). En självklar utgångspunkt i dessa sammanhang är att uttalandena ska vara korrekta. Utskottet konstaterade att statsrådet i sitt uttalande om arbetslösheten bland utrikes födda redovisat statistik som inte mer än i möjligen begränsad utsträckning inkluderat den grupp uttalandet avsett, och uttalandet hade därmed gett en missvisande bild. KU framhöll att justitie- och migrationsministern ansvarar för sina uttalanden och därmed även för att de uppgifter som han lämnar är korrekta. Att det aktuella uttalandet hade gjorts från ministerns personliga Twitterkonto saknade enligt utskottet i sammanhanget betydelse.

Man ska kunna lita på att uppgifter som kommer från regeringsföreträdare är korrekta. Regeringens uppgift är inte att förvränga verkligheten i politiska syften. Jag anser att Morgan Johansson med sitt Twitterinlägg agerar på ett vilseledande sätt när han sprider felaktiga uppgifter. Mot bakgrund av detta hemställer jag att konstitutionsutskottet granskar statsrådet Morgan Johanssons agerande i den aktuella frågan.

Jan Ericson

Riksdagsledamot (M)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.