Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons försenade svar på skriftlig fråga

KU-anmälan 2020/21:20 (870-2020/21) av CHRISTINA HÖJ LARSEN (V)

CHRISTINA HÖJ LARSEN (V)

CHRISTINA HÖJ LARSEN
Riksdagsledamot (V)
2020-12-16
Dnr 870-2020/21

Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons försenade svar på skriftlig fråga

Den 9 september 2020 tvingades närmare 13 000 asylsökande fly undan lågorna när flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos brann ned. Dagen efter branden ställde jag en skriftlig fråga till justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (2020/21:24 Branden i flyktinglägret Moria). Jag undrade om justitie- och migrationsministern avsåg att ta initiativ för att Sverige ska ta emot evakuerade från Moria och uppmana övriga medlemsländer att göra detsamma. Den 9 december, närmare tre månader efter det att jag ställde frågan, kom svaret som statsrådet då hade skjutit upp elva gånger.

Skriftliga frågor är ett av de verktyg riksdagens ledamöter har för att utöva sin kontrollmakt gentemot regeringen, enligt regeringsformen 13 kap. 5 §. Om regeringens statsråd inte besvarar de frågor riksdagens ledamöter ställer inom rimlig tid förlorar verktyget sin funktion.

Moria byggdes ursprungligen för att kunna inhysa ca 3 000 personer men har sedan 2015 varit överfullt. Upp till 20 000 personer har tvingats leva instängda under ovärdiga och inhumana förhållanden, i tält eller enkla skjul byggda av bråte, och med brist på sanitet och vatten. Flera länder, bland annat Tyskland och Norge, har svarat genom att ta emot asylsökande och uppmana övriga medlemsländer att ta ansvar. När ett statsråd inte redogör för regeringens ståndpunkt inom rimlig tid försvåras ledamöternas möjlighet att agera politiskt som opposition i riksdagen.

I ljuset av frågans allvar och de långtgående konsekvenser som regeringens agerande, och brist på agerande, får för människor på flykt bör statsrådets sena svar på den skriftliga fråga jag ställt ses som ett allvarligt hinder för riksdagens möjlighet att utöva sin funktion som kontrollmakt gentemot regeringen.

Mot denna bakgrund menar jag att konstitutionsutskottet bör granska hur statsrådets sena svar på den skriftliga frågan jag ställt (2020/21:24 Branden i flyktinglägret Moria) förhåller sig till regeringsformens bestämmelser om riksdagens funktion som kontrollmakt gentemot regeringen, enligt regeringsformen 13 kap. 5 §.

Christina Höj Larsen

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.