Begäran om granskning av regeringens åtgärder i samband med presentationen av Coronakommissionens första delbetänkande

KU-anmälan 2020/21:23 (911-2020/21) av BENGT ELIASSON (L)

BENGT ELIASSON (L)

BENGT ELIASSON
Riksdagsledamot (L)
2020-12-21
Dnr 911-2020/21

Regeringens åtgärder i samband med presentationen av Coronakommissionens första delbetänkande

Det är av yttersta vikt att lärdomarna av coronapandemin tas tillvara brett, och att alla samhällsaktörers agerande granskas utifrån deras respektive ansvar, uppdrag och befogenheter. Eftersom en mycket stor del av ansvaret vilar hos regeringen och andra politiska organ behöver granskningen göras under former som säkerställer oberoende och integritet.

Efter samråd med övriga partier tillsatte regeringen den 30 juni 2020 en kommission med uppdrag att utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter (dir. 2020:74). Mats Melin utsågs till ordförande för den så kallade Coronakommissionen. Kommissionens övriga ledamöter utsågs den 3 juli 2020.

I enlighet med sina direktiv överlämnade Coronakommissionen sitt första delbetänkande tisdagen den 15 december klockan 12.00. Kommissionens ordförande Mats Melin medverkade på en presskonferens som utlystes till klockan 15.00 samma eftermiddag.

Presskonferensen började klockan 15.10 med att socialminister Lena Hallengren höll ett inledningsanförande där hon presenterade ett nytt politiskt utspel i form av en utredning om ny äldreomsorgslag. Detta utspel handlade visserligen liksom Coronakommissionens delbetänkande om äldreomsorg men saknar i övrigt koppling till de frågor som behandlas i betänkandet. Först efter att Hallengren redogjort för regeringens nya utspel överlämnades ordet till Coronakommissionens ordförande för en presentation av delbetänkandet, som innehöll hård kritik mot regeringen. Hallengren stannade därefter kvar under hela presskonferensen och svarade på frågor tillsammans med Melin.

I en omfattande nyhetsartikel i Svenska Dagbladet den 18/12 2020 framkommer nya uppgifter kring regeringens åtgärder i samband med presentationen av delbetänkandet. Enligt Svenska Dagbladets artikel tog företrädare för Socialdepartementet kontakt med kommissionen för att fråga om regeringen redan veckan före överlämnandet skulle få del av delbetänkandets innehåll och om det skulle riktas någon kritik mot regeringen.

När formerna för överlämnande diskuterades uttryckte departementet, enligt nyhetsartikeln, önskemål om att socialminister Lena Hallengren skulle medverka vid presskonferensen trots att regeringen själv var föremål för kommissionens granskning. Enligt artikeln blev överenskommelsen att betänkandet skulle överlämnas klockan 12.00 och en presskonferens hållas klockan 13.15.

Därefter flyttades, enligt nyhetsartikeln, i ett sent skede klockslaget fram för presskonferensen. Trots att överlämnandet även fortsatt skulle ske klockan 12.00 ändrades tiden för presskonferens till klockan 15.00. Presskonferensen blev i själva verket ytterligare försenad och började enligt SVT:s inspelning klockan 15.10. Till Svenska Dagbladet uppgav Lena Hallengrens pressekreterare att det uppstått "teknikproblem". Det egentliga skälet, enligt de källor som nyhetsartikeln hänvisar till, var att Lena Hallengrens medarbetare ända in till slutet höll på att skriva på hennes inledningsanförande där hon presenterade regeringens utspel om en ny äldreomsorgslag.

Jag vill understryka att jag inte ser minsta anledning att ifrågasätta agerandet från Coronakommissionen och dess ordförande i samband med presentationen av delbetänkandet. På grund av att kommissionen saknade tillgång till den teknik som behövs för att på egen hand ordna en presskonferens under coronasäkra former var kommissionen hänvisad till den kapacitet som finns inom Regeringskansliet.

Det inträffade ger däremot anledning till flera frågor angående regeringens åtgärder i samband med presentationen av delbetänkandet. Coronakommissionen är formellt en kommitté och som sådan en självständig myndighet med eget ansvar för sin verksamhet. Regeringen har genom beslut om direktiv inrättat kommittén och gett den dess uppdrag. I det här fallet är uppdraget extra känsligt eftersom kommittén organiserats som en kommission med rollen att granska bland annat regeringens eget agerande.

De uppgifter som framkommit om presskonferensen ger anledning att ställa frågan om regeringen använt sin maktställning på ett sätt som inte respekterar kommissionens oberoende ställning.

För det första handlar det om uppgifterna om att företrädare för Socialdepartementet i förväg försökte få fram uppgifter om delbetänkandet och i vilken mån det skulle innehålla kritik mot regeringen. Det behöver klarläggas om sådana kontakter togs och i så fall om detta skedde på uppdrag av eller med vetskap av någon företrädare för regeringen.

För det andra handlar det om omständigheterna kring presskonferensen. Att socialminister Lena Hallengren använder en presskonferens om Coronakommissionens delbetänkande till att lansera regeringens egna förslag är visserligen ägnat att förvåna, men är kanske inte konstitutionellt felaktigt. Däremot kan man konstatera att regeringen hade ett betydande maktövertag i förhållande till kommissionen eftersom denna var hänvisad till Regeringskansliets tekniska resurser för att hålla en eventuell presskonferens.

Trots att presskonferensen redan senarelagts blev den ytterligare försenad, och enligt de uppgifter som nu framkommer i media var den egentliga orsaken till detta att man ville hinna få fram textunderlag till Hallengrens eget utspel. Om dessa uppgifter stämmer har Hallengren använt regeringens maktövertag till att försöka ta kontroll över presentationen av kommissionens delbetänkande. Detta är i så fall mycket anmärkningsvärt.

Jag begär därför att konstitutionsutskottet granskar de ovan beskrivna omständigheterna och hur de förhåller sig till existerande bestämmelser om kommittéväsendets - i detta fall Coronakommissionens - roll och oberoende. En jämförelse bör också göras med hur tidigare regeringar förhållit sig till den granskning som bedrivits av andra kommissioner. Granskningen bör som utgångspunkt omfatta socialminister Lena Hallengrens agerande, men i den mån andra statsråd berörs bör utskottet uppmärksamma även dessa.

Bengt Eliasson

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.