Begäran om granskning av statsrådet Morgan Johanssons

KU-anmälan 2018/19:21 (1824-2018/19) av Jan Ericson (M)

Jan Ericson (M)

Jan Ericson
Riksdagsledamot (M)
2019-03-07
Dnr 1824-2018/19

Begäran om granskning av statsrådet Morgan Johanssons (S) agerande rörande en säkerhetsklassad anställning inom Kriminalvården

Statsrådet Morgan Johansson (S) beviljade ett undantag från kravet på svenskt medborgarskap för innehav av en säkerhetsklassad anställning inom Kriminalvården trots att personen i fråga saknade både arbets- och uppehållstillstånd. Detta är ytterst allvarligt. Skälet till att en anställning är säkerhetsklassad är att den anställde får del av uppgifter som omfattas av sekretess och som är av betydelse för rikets säkerhet. När detta uppmärksammades i media valde statsrådet att skylla ifrån sig på Kriminalvården trots att statsrådet personligen undertecknade det aktuella undantaget.

Bakgrund

En familj från Uzbekistan kom till Sverige år 2004 och ansökte då om uppehållstillstånd men fick avslag. Avslagsbeslutet upphävdes av dåvarande Utlänningsnämnden vilket gav att familjen ansökte om uppehålls- och arbetstillstånd. Ansökan beviljades fram till slutet av år 2006. Efter det ansökte familjen om att förlänga tillståndet men fick avslag av Migrationsverket. Beslut fattades om att familjen skulle utvisas i slutet av år 2010. Under tidsperioden från att utvisningsbeslutet fattades till år 2014 försökte familjen upphäva utvisningsbeslutet med hjälp av ett antal anmälningar. Utvisningsbeslutet preskriberades år 2014 och då ansökte familjen återigen om uppehållstillstånd. Medan Migrationsverket, år 2015, hanterade den nya ansökan sökte den yngsta dottern i familjen anställning inom Kriminalvården. Tjänsten var säkerhetsklassad och eftersom hon saknade svenskt medborgarskap ansökte Kriminalvården till justitieminister Morgan Johansson om att göra ett undantag från kravet på svenskt medborgarskap för innehav av en säkerhetsklassad anställning inom Kriminalvården. Regeringen beviljade undantaget den 10 december 2015. Kriminalvården anställde henne vid en säkerhetsklassad tjänst år 2015. (Saknade uppehållstillstånd – fick säkerhetsklassad tjänst hos Kriminalvården, svt.se, 1 februari år 2019; Saknade uppehållstillstånd men fick jobba på säkerhetsklassat fängelse, sverigesradio.se, 1 februari 2019)

Migrationsverket avslog år 2016 familjens ansökan om uppehållstillstånd och meddelade att familjen skulle lämna Sverige i början av år 2017. Utvisningsbeslut fattades i juli år 2018 efter att en anmälan om verkställighetshinder avslagits. Migrationsverket fattade den 23 januari år 2019 beslut om att ta familjen i förvar.

Kriminalvården har till media uttalat att man inte kontrollerat med Migrationsverket om kvinnan man anställde hade tillstånd att arbeta i landet. Den 1 februari år 2019, efter att det hela hade avslöjats av media, skrev Morgan Johansson på twitter

”jag fick kännedom om detta igår, och idag har jag träffat Kriminalvårdens ledning. De ser nu över sina rutiner vid rekryteringar så att något liknande inte ska kunna inträffa igen”.

Statsrådets ansvar

Jag anser att Morgan Johansson med sitt twitterinlägg agerar på ett vilseledande sätt och skyller ifrån sig. I och med att undantaget beviljades år 2015 kan statsrådet omöjligen med fog påstå att han fått kännedom om detta i slutet av januari 2019. Konstitutionsutskottet har vid ett flertal tillfällen framhållit vikten av att statsråds uttalanden måste vara korrekta. Det är vidare uppseendeväckande att statsrådet beviljar ett dylikt undantag utan att sätta sig in i ärendet. Enligt beredningskravet i 7 kap. 2 § regeringsformen ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter vid beredningen av regeringsärenden. Enligt förvaltningslagen föreligger dessutom en skyldighet för myndigheter att tillse att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Trots att regeringen inte är en förvaltningsmyndighet i lagens mening är det viktigt att även regeringsärenden följer de principer som förvaltningslagen ger uttryck för (se bl.a. DS 1998:39 sid. 14). En förutsättning för att kunna fatta ett korrekt beslut i det aktuella ärendet borde givetvis vara att det föreligger kännedom om huruvida den aktuella personen har laglig rätt att uppehålla sig och arbeta i Sverige. Det är svårt att se att Morgan Johansson har levt upp till lagens högt ställda krav på beredning och utredning i det nu aktuella fallet.

Mot bakgrund av det ovanstående hemställer jag att konstitutionsutskottet granskar regeringens och i synnerhet statsrådet Morgan Johanssons agerande och uttalanden avseende den aktuella frågan.

Jan Ericson (M)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.