Dåvarande finansministern Anders Borgs relation till skogsbolaget Holmen

KU-anmälan 2016/17:32 (1130-2016/17) av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

ULLA ANDERSSON
Riksdagsledamot (V)
2017-01-27
Dnr 1130-2016/17

Till Konstitutionsutskottet

Begäran av granskning av den tidigare finansminister Anders Borgs relation till skogsbolaget Holmen

Den tidigare finansministern Anders Borg har delgivits misstanke om mutbrott med anledning av att han under sin tid som finansminister ska ha deltagit på jaktresor arrangerade av skogsbolaget Holmen till en kostnad som kraftigt understiger resans egentliga värde.

Enligt regeringsformen 6 kap. 2 § får ett statsråd "inte inneha någon anställning. Han eller hon får inte heller inneha något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för honom eller henne". Syftet är förstås att ett statsråd ska utöva sitt uppdrag utan att vara ekonomiskt beroende av någon annan eller ha någon lojalitet som kan komma i konflikt med statsrådsuppdraget.

Regeringsformen talar om anställning, uppdrag och verksamhet. Det hindrar inte att det finns skäl att överväga om det finns andra situationer som ett statsråd kan försätta sig i och som på motsvarande sätt kan rubba förtroendet för hen. Enligt min uppfattning går det med fog att hävda att om ett statsråd tar emot en förmån från ett bolag, så kan det rubba förtroendet för statsrådet. Inte minst när statsrådet i frågan innehar posten som finansminister och således är den i regeringen som har ett stort ansvar för landets finanser samt lagar och regleringar som på flera sätt påverkar landets industri och näringar.

Regeringen fattar sina beslut som ett kollektiv, vilket innebär att varje statsråd har samma ansvar för alla regeringens beslut. Finansministern deltar således i regeringens beslutsfattande om till exempel frågor som rör skogsindustrin och näringslivet i övrigt. Det går inte att utesluta att statsrådet inte i något skede kan ha kommit att låta sitt agerande påverkas av att statsrådet har fått en stor förmån av detta bolag.

Mot bakgrund av detta menar jag att Konstitutionsutskottet bör granska hur det faktum att den tidigare finansministern deltog på subventionerade jaktresor arrangerade av skogsbolaget Holmen, förhåller sig till regeringsformens krav på statsråds oberoende och de allmänna krav som kan ställas på att statsråd inte ska agera på ett sådant sätt att förtroendet för dem riskerar att rubbas.

Ulla Andersson (V)

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.