Hemställan till konstitutionsutskottet om att granska regeringens och i synnerhet utrikesminister Ann Lindes hantering av de uppgifter som rör Iraks försvarsminister al-Shammari

KU-anmälan 2019/20:18 (745-2019/20) av LUDVIG ASPLING (SD)

LUDVIG ASPLING (SD)

LUDVIG ASPLING
Riksdagsledamot (SD)
2019-11-28
Dnr 745-2019/20

Hemställan till konstitutionsutskottet om att granska regeringens och i synnerhet utrikesminister Ann Lindes hantering av de uppgifter som rör Iraks försvarsminister al-Shammari

Enligt 13 kap. 1 § Regeringsformen skall konstitutionsutskottet granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

De senaste veckorna har en rad graverande uppgifter uppdagats gällande Iraks försvarsminister, Najah al-Shammari. Denne skall ha bott i Sverige sedan 2009, och blivit svensk medborgare 2015. Han misstänks enligt uppgifter i media för en rad brott, inklusive bidragsfusk, och krigsbrott i och med sin ställning i Iraks försvarsmakt.

Emedan dessa uppgifter i sig är allvarliga, är det särskilt uppseendeväckande att irakiska medier redan i mars i år skall ha rapporterat om att den nyutnämnde försvarsministern var svensk medborgare, något som inte är tillåtet enligt irakisk lag. Enligt uppgifter i Aftonbladet skall dock Sveriges utrikesminister Ann Linde först i oktober i år ha nåtts av uppgifter kring al-Shammari, i samband med att en polisanmälan upprättades mot denne. Detta trots att utrikesministern genom Sveriges ambassad i Bagdad rimligen borde ha känt till förhållandena långt tidigare.

Än mer allvarligt är det förhållandet att Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist först förra veckan skall ha informerats, om dessa uppgifter, och det genom media, trots att svenska soldater finns på plats i Irak. Samtidigt menar tjänstemän på utrikesdepartementet att försvarsdepartementet informerats redan i början av oktober. Det står klart av någon sida lämnat oriktiga uppgifter.

Oavsett vad som gäller är det tydligt att regeringskansliets hantering av frågan allvarligt försvårat riksdagens granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Jag hemställer därför om att konstitutionsutskottet granskar regeringens och i synnerhet utrikesministerns hantering av de uppgifter som rör Iraks försvarsminister Al-Shammari.

Ludvig Aspling

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.