Försvarsministerns hantering av försvarets personalförsörjning

KU-anmälan 2010/11:25 (050-1614-2010/11) av Leif Pettersson (S)

Leif Pettersson (S)

LEIF PETTERSSON

Riksdagsledamot (S)

 

 

Stockholm 2011-01-25

 

Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av försvarsministerns hantering av försvarets personalförsörjning.

 

Den 1 juli förra året avskaffades värnplikten och ersattes av ett system med hel- och deltidsanställda för att fylla personalbehoven. I samband med att rekryteringen till försvarsmakten förändrades togs ett antal beslut både av riksdagen och av regeringen kring hur övergången skulle ske och vilka förutsättningar som borde vara uppfyllda för olika steg i processen. I propositionen "Ett användbart försvar" (2008/09:140) anges ett antal förutsättningar, mål och villkor för hur processen ska drivas.

 

I propositionen anges bland annat att

"En mindre andel av soldaterna i arméstridskrafterna, inklusive lednings- och logistikförbanden, bör utgöras av kontinuerligt tjänstgörande soldater och bör inte överstiga ca 25 procent. Andelen bör dock vara tillräckligt stor för att kunna uppfylla de krav som ställs på kompetens, samövning och tillgång tillförband i hög insatsberedskap. Regeringen avser att följa upp hur dessa krav uppfylls och att fördelningen mellan kontinuerligt och tidvis tjänstgörande personal i arméstridskrafterna är ändamålsenlig. Regeringen vill poängtera vikten av att en övervägande del av soldaterna i arméstridskrafterna är tidvis tjänstgörande och avser att återkomma till riksdagen med en redovisning rörande denna fråga 2012."1

 

Denna text ingick i ett avsnitt som var föremål för riksdagsbeslut där riksdagen godkände inriktningen för insatsorganisationens utformning. Men i flera tidningsartiklar under den senaste tiden har avslöjats att regeringens rekrytering av personal helt varit inriktad på att skriva kontrakt med heltidsanställda soldater och att rekryteringen av de deltidsanställda som ska utgöra huvuddelen, ca 75 %, av i det nya insatsförsvaret, inte ens startat.2

 

Den bild som regeringen gett försvarsutskottet är enligt ledamöter från både majoritet och opposition att allt går enligt plan.3 Slutsatsen som dras av ledamöterna i riksdagens försvarsutskott är att den av riskdagen beslutade Insatsorganisationen 2014 inte kommer att kunna fyllas upp. Farhågor reses för att regeringens agerande leder till att man inte klarar av att bemanna försvaret.

 

Jag vill mot bakgrund av detta att konstitutionsutskottet granskar hur försvarsministern agerat för att verkställa riksdagens beslut kring inriktningen för försvarets personalförsörjning och vilken återrapportering som skett till riksdagen kring hur ärendet hanterats inom regeringen.

 

Leif Pettersson

 

 

1 Prop. 2008/09:140, sid. 49

2 T ex Svenska Dagbladet, 17 januari 2011 under rubriken "Reformen är ett hafsverk"

3 Samma artikel som ovan