Fråga om statsminister Stefan Löfvens samråd i EU-nämnden om ändrad ståndpunkt gällande Dublinförordningen

KU-anmälan 2015/16:35 (1239-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON
Riksdagsledamot (M)
2016-01-27
Dnr 1239-2015/16

Granskning av statsminister Stefan Löfvens brist på samråd i EU-nämnden om ändrad ståndpunkt gällande Dublinförordningen

Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen har många gånger lett till handlingsförlamning i EU-arbetet och otydlighet inför riksdagens EU-nämnd. Moderaterna har i EU-nämnden vid upprepade tillfällen påtalat bristande underlag, för korta tidsfrister och otydliga mandat. Vi har även sett exempel på att regeringen ignorerar EU-nämndens ställningstaganden eller underlåter att uppfylla samrådsskyldigheten och helt enkelt rundar riksdagen. Trots upprepade, uttalade krav på kvalitetssäkring och tydlighet, kritik från KU gällande bristande uppfyllelse av samrådsskyldighet och vikten av att regeringen fullföljer EU-nämndens mandat ser vi ingen bättring från regeringen. Regeringens agerande i och gentemot EU-nämnden är inte bara ett uttryck för nonchalans gentemot riksdagen utan riskerar även Sveriges inflytande i EU. Moderaterna begär därför genom nio anmälningar att konstitutionsutskottet gör en bred granskning av regeringens hantering av EU-politiken med utgångspunkt i regeringens agerande gentemot riksdagen.

Statsminister Stefan Löfven (S) har vid upprepade tillfällen betonat att Dublinförordningen gäller och ska följas. Detta har han gjort både gentemot allmänheten och gentemot EU-nämndens ledamöter.

Den 10 november 2015 kallades riksdagens ledamöter i EU-nämnden till sammanträde med EU-nämnden för information och samråd med statsministern inför informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 12 november 2015. 1 samrådet med riksdagens EU-nämnd kom Dublinförordningen på tal, se uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 2015/16:13 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Tisdagen-den-10-november-2015_H30A13/.

Citat statsministern: "Som jag har sagt till nämnden många gånger tidigare måste vi alla leva upp till asylreglerna. Dublinförordningen gäller, och det är regeringens uppfattning att den också ska tillämpas och genomföras av alla medlemsstater." (Anf. 2 Statsminister Stefan Löfven) "Dublinförordningen gäller. Jag delar den uppfattningen. Tills något annat finns på plats är det självfallet den som gäller. Det är helt rätt. Man kan dock konstatera ibland att den inte riktigt följs, men vi måste självfallet upprätthålla att det är den som gäller. Vi kan inte göra någonting i ingenmansland nu, utan det är den som gäller och då följer vi den." (Anf. 13 Statsminister Stefan Löfven)

Dagen efter samrådet med riksdagens EU-nämnd, den 11 november 2015, sade statsministern till media att han i anslutning till toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer drivit att Dublinförordningen ska rivas upp. Uppgifter i media från den 11 november 2015 gör gällande att Sverige tillsammans med bland annat Tyskland och Österrike vid toppmötet drev linjen att Dublinförordningen ska rivas upp.

Intervju med statsministern SVT den 11 november

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/statsministern-riv-upp-dublinforordningen: "Sverige driver nu tillsammans med bland andra Tyskland och Österrike linjen att Dublinförordningen ska rivas upp. Enligt källor till SVT Nyheter ska flyktingar och migranter söka asyl i hela EU och inte i enskilda länder som i dag. Detta ska ske vid EU:s yttre gräns. De asylsökande ska därefter fördelas i Europa genom tvingande kvoter. Denna fördelning ska ske vid så kallade hot-spots vid den yttre gränsen."

- Vi måste ha en ny ordning för hur Europa samlat ska ta ansvar. Det innebär att kopplat till hot-spots behöver vi ett nytt Dublin-fördrag. Det är dags att dra igång den diskussionen på riktigt bland EU:s medlemsländer", säger statsminister Stefan Löfven.

Trots att Dublinförordningen var uppe under samrådet med riksdagens EU-nämnd så sent som den 10 november 2015 underlät statsministern att samråda om en ändrad svensk ståndpunkt angående Dublinförordningen. Statsministern drev en ändrad svensk ståndpunkt avseende Dublinförordningen i anslutning till toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer den 11 november 2015 utan att ha samrått med EU-nämnden. Detta under en pågående europeisk flyktingkris med avsevärd påverkan på Sverige och migrationen till Sverige.

Med anledning av vad som har anförts ovan bör konstitutionsutskottet granska om statsminister Stefan Löfven (S) brustit i uppfyllandet av sina grundlagsstadgade informations- och samrådsskyldigheter gentemot riksdagen.

Ulrika Karlsson