Granskning av regeringen och statsrådet Annika Strandhäll i fråga om tillsättande av ny generaldirektör vid Försäkringskassan

KU-anmälan 2014/15:42 (3365-2014/15) av Johan Forsell (M)

Johan Forsell (M)

JOHAN FORSSELL
Riksdagsledamot (M)
2015-08-20
Dnr 3365-2014/15

Begäran om granskning regeringen och statsrådet Annika Strandhäll mot bakgrund av att Försäkringskassan saknat ordinarie generaldirektör sedan november 2014.

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Myndigheten utreder och beslutar över 40 olika ersättningar. Sammanlagt betalar myndigheten ut omkring 200 miljarder kronor per år. När det gäller sjukskrivna har myndigheten även uppdraget att samordna resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till arbetslivet.

Myndigheten har en central roll i det svenska välfärdssystemet och det är av avgörande betydelse att myndigheten uppfyller sina uppgifter. Särskilt nu när vi befinner vi oss i en situation där sjukskrivningarna ökar och kostnaderna inom myndighetens ansvarsområde skjuter i höjden. Myndigheten själv har beräknat att kostnaderna för sjukpenningen kommer att öka från lite drygt 27,5 miljarder 2014 till nästan 40 miljarder 2018.

Inspektionen för socialförsäkringen, som har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet har nyligen konstaterat brister i Försäkringskassan verksamhet.

Samtidigt har regeringen aviserat en genomgripande reform av sjukförsäkringen som kan antas ytterligare kommer att öka kostnaderna för staten, avskaffandet av den så kallade bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

Mot denna bakgrund är det allvarligt att regeringen har låtit nio månader passera sedan den tidigare generaldirektören aviserade sin avgång, utan att någon ordinarie efterträdare har utsetts. Bilden som växer fram är att regeringen håller på att tappa greppet om socialförsäkringen likt man gjorde i början på 2000-talet.

Konstitutionsutskottet har angående tillsättningar som drar ut på tiden tidigare uttalat att en otillfredsställande tidsutdräkt i vissa fall kan förklaras av faktorer som regeringen inte råder över, till exempel sjukdom eller att flera kandidater tackar nej. Utskottet har då också konstaterat att det är viktigt att regeringen i möjligaste mån strävar efter att genom planering undvika att tillsättning av höga tjänster drar ut på tiden. Det är i detta fall befogat att fråga sig om regeringens planering har hållit en tillfredsställande nivå.

En effekt av att en tillsättning drar ut på tiden är också att förordnandet av en tillfällig myndighetschef får en allt mindre tillfällig karaktär. I något skede bör en gräns passeras där högre krav ställs på rekryteringsprocessen än för det som är rent tillfälligt. Det bör därför också utredas om processen för beslut om det långa tillfälliga förordnandet av chef för Försäkringskassan lever upp till de krav som ställs vid utnämningen av myndighetschefer.

Det bör i detta sammanhang även beaktas att en tillfällig chef kan ha svårare än en ordinarie att fatta nödvändiga och större beslut om myndighetens arbetssätt. Den långa vakansen kan därmed även påverka myndighetens möjlighet att agera självständigt i en tid när myndigheten möter stora utmaningar.

Slutligen är det i fallet med Försäkringskassan mot bakgrund av den snabba ökningen av kostnaderna för sjukpenningen, de påpekade bristerna inom myndigheten och de planerade förändringarna i sjukförsäkringen särskilt relevant att utreda huruvida planeringen av den berörda tillsättningen lever upp till budgetlagens krav på hög effektivitet och god hushållning i statliga verksamheter.

Jag begär därför att konstitutionsutskottet granskar regeringens, och i synnerhet socialförsäkringsminister Annika Strandhälls, agerande i denna fråga.

Johan Forssell

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.