Granskning av regeringen och statsrådet Gustav Fridolin mot bakgrund av riksdagens beslut om att införa en tioårig grundskola

KU-anmälan 2014/15:43 (3459-2014/15) av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL
Riksdagsledamot (M)
2015-09-04
Dnr 3459-2014/15

Begäran om granskning av regeringen och statsrådet Gustav Fridolin mot bakgrund av riksdagens beslut om att införa en tioårig grundskola

Den 20 maj fattade riksdagen beslut om ett tillkännagivande till regeringen om att införa en tioårig grundskola så att förskoleklassen blir nya klass ett. Riksdagen beslutade samtidigt att regeringen skulle återkomma med ett förslag om hur detta skulle genomföras senast i augusti 2015. Det har regeringen inte gjort.

Det är nu 17 år sedan förskoleklassen infördes i Sverige och närmare 98 procent av alla sexåringar går i dag i förskola som därmed blivit ett naturligt inslag och första steg in i skolvärlden. Övergången till att göra förskoleklassen till årskurs 1 i grundskolan blir därför smidig och naturlig och skulle ge en bättre möjlighet att kombinera förskolans pedagogik, lek och omsorg med grundskolans tydliga kunskapskrav och lärande.

Regeringen vill göra förskoleklassen obligatorisk, men det är inte samma sak som att göra om förskoleklassen till nya årskurs ett. Moderaterna och Alliansen har därtill flera gånger under våren påtalat att regeringen borde ändra tillbaka direktiven i Grundskoleutredningen, som tidigare hade i uppdrag att se över hur förskoleklassen skulle kunna bli nya årkurs ett.

Konstitutionsutskottet har vid många tillfällen och i bred enighet över partigränserna uttalat sig om vikten av att regeringen tillgodoser riksdagens tillkännagivanden. Våren 1995 underströk konstitutionsutskottet att utgångspunkten måste vara att de önskemål som tillkännagivandena avser bör tillgodoses (bet. 1994/95:KU30 s. 42). Våren 2009 underströk utskottet att regeringens beredningsåtgärder inte bör fördröjas i onödan (bet. 2008/09:KU21). Våren 2011 framhöll konstitutionsutskottet (bet. 2010/11:KU21) att det var av stor vikt att regeringen vidtar mått och steg för att undvika onödig tidsåtgång vid behandling av tillkännagivanden.

Våren 2012 (bet. 2011/12:KU21) framhöll utskottet att den konstitutionella praxis som vuxit fram bland annat innebär att utgångspunkten bör vara att regeringen tillgodoser ett tillkännagivande. Om regeringen inte delar riksdagens mening i en fråga och inte har för avsikt att tillgodose riksdagens önskemål, bör den underrätta riksdagen om detta inom den tidsgräns – när sådan anges – som angetts i tillkännagivandet. Även skälen till att regeringen inte har tillgodosett tillkännagivandet bör då redovisas. Mot denna bakgrund föreslog utskottet att riksdagen skulle tillkännage för regeringen att beredningsåtgärder med anledning av ett tillkännagivande från riksdagen bör påbörjas så snart som möjligt.

Dessutom påpekade Grundlagsutredningen – vars betänkande En reformerad grundlag (SOU 2008:125) alla ingående partier stod bakom – att den konstitutionella praxis som vuxit fram innebär att utgångspunkten bör vara att regeringen tillgodoser ett tillkännagivande.

Det råder alltså ingen som helst tvekan om att alla partier i riksdagen sedan länge anser att utgångspunkten är att regeringen ska tillgodose riksdagens tillkännagivanden. Det är därför mycket anmärkningsvärt att regeringen inte tillgodosett det klara och entydiga tillkännagivandet om tioårig grundskola inom den tidsgräns som finns angiven i riksdagens beslut. Inte heller har regeringen återkommit till riksdagen med information om sin syn på ärendet eller information om beredningsläget.

Jag begär därför att konstitutionsutskottet granskar regeringens, och i synnerhet utbildningsminister Gustav Fridolins, agerande i denna fråga.

Camilla Waltersson Grönvall

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.