Granskning av statsminister Stefan Löfvens

KU-anmälan 2019/20:13 (330-2019/20) av MARIA MALMER STENERGARD (M)

MARIA MALMER STENERGARD (M)

MARIA MALMER STENERGARD
Riksdagsledamot (M)
2019-10-14
Dnr 330-2019/20

Granskning av statsminister Stefan Löfvens (S) uttalanden rörande regeringens migrationspolitik

Den 9 oktober 2019 intervjuades statminister Stefan Löfven i Sydsvenska Dagbladet. Han sade då bl.a.  ”Vi ska inte ha fler flyktingar. Vi ska ha färre”. Intervjun gjordes i samband med att statsministern var på ett officiellt besök i Skåne. Information om detta besök publicerades på regeringens hemsida den 7 oktober 2019.

Intervjun med Stefan Löfven väckte starka reaktioner hos Miljöpartiets språkrör. De uttalade sig i sociala medier i termer av att de åsikter som statsministern gav uttryck för inte var regeringens.

I en artikel i Expressen den 10 oktober 2019 uttalade sig statsministerns pressekreterare om intervjun i Sydsvenska Dagbladet enligt följande.  

”I artikeln uttalar sig Stefan Löfven i egenskap av partiordförande och svarade på frågan om svenska Socialdemokraterna är på väg mot en dansk modell vad gäller migrationspolitiken. Det han redogjorde för har  varit socialdemokratisk politik sedan maj 2018.”

I förarbetena till regeringsformen är det förutsatt att regeringen som huvudregel ska uppträda som en enhet, och detta kommer till uttryck genom uttalandet att regeringen är ett kollektiv, uppbyggt kring statsministerns person, vilket får förutsättas hållas samman av gemensamma politiska värderingar och målsättningar (prop. 1973:90 s. 179). 

Konstitutionsutskottet har tidigare granskat samstämmigheten inom regeringen kopplat till statsråds uttalanden. I bet. 1993/94:KU30 s. 63 framhöll konstitutionsutskottet följande:

”Utskottet vill emellertid framhålla att uttalanden som uppfattas stå i strid med regeringens officiella hållning kan skapa oklarhet och risk för komplikationer”.

Så sent som våren 2019 underströk konstitutionsutskottet att statsråd bör iaktta försiktighet med uttalanden som kan uppfattas ge uttryck för regeringens politik när så inte är fallet (2018/19:KU20 s. 227)

Då statsministern uttalar sig i intervjuer så sker det i egenskap av företrädare för regeringen. Han uttalar sig inte som privatperson, inte som debattör och inte heller, om det inte särskilt framgår av sammanhanget, som socialdemokratisk partiordförande. I detta fall intervjuades statsminister Stefan Löfven under ett officiellt besök i egenskap av statsminister.Det framgick inte av intervjun att hans uttalanden skedde i annan egenskap än som statsminister och företrädare för regeringen. Det fanns anledning att tro att den åsikt han gav uttryck för om asylinvandringen till Sverige var regeringens. Man ska kunna lita på att de uppgifter som kommer från statsministern är korrekta.

Jag begär att konstitutionsutskottet granskar statsministerns uttalanden och de efterföljande påståendena om att dessa skedde i egenskap av partiordförande.

Maria Malmer Stenergard