Granskning av tidigare regerings hantering av ett brev från EU:s industrikommissionär

KU-anmälan 2015/16:61 (2908-2015/16) av Eva-Lena Jansson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

EVA-LENA JANSSON
Riksdagsledamot (S)
2016-08-03
Dnr 2908-2015/16

Begäran om granskning av dåvarande ministrarna Annie Lööf och Catharina Elmsäter-Svärds agerande med anledning av ett brev från EU:s industrikommissionär

I ett brev som diarieförts på näringsdepartementet den 8 augusti 2012 uppmanar dåvarande industrikommissionären Antonio Tajani medlemsländerna att förbättra marknadsövervakningen av fordonsprodukter. Kommissionären menar att EU-länderna måste ha resurser för att spåra produkter som medför "allvarliga säkerhets- och miljörisker eller produkter som förfalskats eller manipulerats''. Kommissionären avslutar med att be medlemsländerna att vidta åtgärder om detta inte redan skett samt att återkomma med en redogörelse för arbetet. Brevet är ställt till dåvarande näringsministern och tillika chefen för näringsdepartementet Annie Lööf. Något svar finns inte registrerat i regeringskansliets diarium.

Kontrollen av att de fordon som släpps på den gemensamma europeiska marknaden uppfyller EU-kraven ska skötas av medlemsländerna. Att kontrollen genomförs på samma sätt är oerhört väsentligt för att den fria marknaden ska fungera. Alla tillverkare ska konkurrera på lika villkor.

Det är klart att brevet idag, i ljuset av de avslöjande som gjorts om manipulerad programvara i bilar, ter sig mycket allvarligt. Men även utan den vetskapen är det uppenbart anmärkningsvärt att en EU-kommissionär skriver påståenden och antydningar till samtliga medlemsländer att det finns en möjlighet att fordonstillverkare "förfalskar eller manipulerar''. För Sverige som en nation med stora arbetsplatser för fordonstillverkning och med fordon som viktig exportprodukt är detta brev därför av stor vikt och bör tas på stort allvar.

I kap 9 § 21 riksdagsordningen klargörs att regeringen fortlöpande ska informera riksdagen om det som sker inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen.

Jag begär att konstitutionsutskottet granskar vilka åtgärder den dåvarande regeringen med ansvariga ministrarna Annie Lööf och Catharina Elmsäter-Svärd vidtagit med anledning av brevet och varför detta inte återrapporterats till kommissionären så som han önskat. Jag begär också att konstitutionsutskottet ska granska om dåvarande ministrarna Lööf och Elmsäter-Svärd fullgjort informationsplikten enligt kap 9 § 21 riksdagsordningen i detta ärende.

Eva-Lena Jansson

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.