Hemställan om granskning av regeringens hantering av intressekonflikter och jäv i utredningen Biojet för flyget

KU-anmälan 2018/19:20 (1797-2018/19) av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson
Riksdagsledamot (SD)
2019-03-05
Dnr 1797-2018/19

Hemställan om granskning av regeringens hantering av intressekonflikter och jäv i utredningen Biojet för flyget

Nyligen presenterade det tidigare MP-språkröret Maria Wetterstrand, som ansvarig utredare, sin utredning Biojet för flyget (SOU 2019:11) i vilken det föreslås successivt öka inblandningen av biodrivmedel i flygbränsle. Parallellt med detta satt Maria Wetterstrand i styrelsen för ett bolag som just utvecklar biodrivmedel för bland annat flyget och där hon också har ett aktieinnehav om 615 000 aktier. Under den tid som utredningen har pågått har hon även kraftigt ökat sitt aktieinnehav.

Detta borde vara en uppenbar intressekonflikt då man samtidigt som man objektivt ska bedriva en utredning är både styrelserepresentant och delägare i ett bolag som verkar inom samma verksamhetsområde som utredningen avser. Nyligen skärptes även jävsreglerna kring personlig ekonomisk vinning till "om man antas påverkas av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning", vilket detta rimligen borde betraktas som.

I en skriftlig kommentar till Sveriges Radio Ekot den 5 mars framgår att miljö- och energidepartementet hade kännedom om att denna intressekonflikt förelåg, men att man bedömde det som att ingen jävssituation fanns, vilken kan ses nedan.

"Miljö- och energidepartementet kände till att hon var styrelseledamot i Cortus Energy men bedömde inte att det utgjorde en jävssituation. I februari 2019 inkom information till Miljö- och energidepartementet om att bolaget diskuterade ett samarbete med en biobränsleproducent om att bygga en gemensam anläggning om att producera bioflygbränsle. Departementet fick då också information om att utredaren äger aktier i bolaget. Vid detta tillfälle var utredningen i princip klar".

En annan aspekt av det är att departementschefen på miljö- och energidepartementet, Isabella Lövin (MP), är partikollega till Maria Wetterstrand och som trots kännedom om intressekonflikten väljer att utse henne till utredare. Detta trots att hon har en ekonomisk vinning i detta, beroende på vad utredningen kommer fram till.

Det är uppenbart att regeringen och departementet gör helt andra tolkningar av det juridiska läget än flera framstående experter på området som kommenterat huruvida intressekonflikter föreligger eller inte.

Jag hemställer därför till konstitutionsutskottet att granska regeringens, och för miljö- och energidepartementet ansvariga statsrådet Isabella Lövins (MP), hantering av den intressekonflikt och jävssituation som förelegat i det nämnda fallet.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.