Hemställan om granskning av regeringens senfärdighet att fatta beslut i överklaganden av strandskyddsärenden

KU-anmälan 2016/17:23 (662-2016/17) av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

KATARINA BRÄNNSTRÖM
Riksdagsledamot (M)
2016-11-25
Dnr 662-2016/17

Hemställan om granskning av regeringens senfärdighet att fatta beslut i överklaganden av strandskyddsärenden.

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade 2014-11-11 om ett utvidgat strandskydd till 200 meter på land runt ett flertal sjöar (ärendenr 515-5240-12). Växjö kommun överklagade beslutet inom tre veckor till regeringen, då man hoppades på att få fler markområden för bostadsbyggnation.
Trots att det har gått två år sedan ärendet inkom till Miljö- och energidepartementet har beslut ännu inte fattats.

Den 10 november 2016 hade jag en debatt med miljöminister Karolina Skog med anledning av min interpellation 2016/17:83 om detta ärende. Under debatten och i sitt svar till mig sade miljöministern att man har som mål att klara 75 procent av inkomna överklaganden kring strandskyddsärenden inom ett år. Ett inte alltför djärvt mål, om det ställs i relation till andra regeringsbeslut. Dock finns det inget som visar om departementet har nått sitt mål eller hur många ärenden som har blivit liggande mer än ett år. Förklaringen, att regeringen på kort tid fått in ett stort antal överklaganden vilket påverkat handläggningstiden, kan inte anses vara tillfredsställande. Ministern hävdade att extraresurser har tillsatts för att arbeta ner balanserna. Sorgligt nog verkar inte dessa vara tillräckliga då det inte finns något som tyder på att handläggningstiderna har blivit kortare.

Det kan inte vara rimligt att regeringen tar mer än två år på sig att utreda och fatta beslut i ett överklagandeärende. Särskilt inte i tider då det råder bostadsbrist och brist på lämplig mark för bostäder i sjönära lägen.

Lagstiftarens intention 2009 var att göra det enklare att bygga sjönära och länsstyrelserna fick i uppdrag att se över beståndet av utökade strandskyddsområden. Tyvärr blev det inte så, utan de flesta utökade områdena finns kvar efter nya beslut av länsstyrelsen. Detta har föranlett ett ökat antal överklaganden.

Med anledning av regeringens oförmåga att utreda och fatta beslut i rimlig tid avseende strandskyddsärenden menar jag att det är påkallat med en granskning av konstitutionsutskottet. Jag vill att konstitutionsutskottet ska granska miljöminister Karolina Skogs samt Miljö- och energidepartementets hantering och agerande kring denna fråga. Dels vill jag att utskottet riktar fokus på vilka organisatoriska och andra åtgärder som har vidtagits för att korta ned handläggningstiderna, dels på om tillräckliga resurser har avsatts för att klara det uppställda målet. Statsministern har det övergripande ansvaret för att regeringen och Regeringskansliet har den organisation och de rutiner som krävs för en korrekt handläggning av förvaltningsärenden och granskningen bör därför även avse hur statsministern agerat för att säkerställa detta

Katarina Brännström