Justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons (S) underlåtande att hörsamma riksdagens tillkännagivanden om skärpta straff för inbrott

KU-anmälan 2019/20:42 (2250-2019/20) av JOHAN FORSSELL (M)

JOHAN FORSSELL (M)

JOHAN FORSSELL
Riksdagsledamot (M)
2020-07-31
Dnr 2250-2019/20

Justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons (S) underlåtande att hörsamma riksdagens tillkännagivanden om skärpta straff för inbrott

Den 18 mars 2015 riktade riksdagen på initiativ av Moderaterna ett tillkännagivande till regeringen om att införa ett nytt brott, inbrottsstöld, med minimistraffet fängelse i ett år. Tillkännagivanden föranledde ingen åtgärd från regeringen varpå riksdagen i maj 2017 fattade beslut om ett nytt tillkännagivande i frågan. Riksdagen konstaterade då att regeringen ännu inte lämnat något förslag i linje med riksdagens uppmaning, trots att det gått två år, vilket justitieutskottet kritiserade. Tillkännagivandet från maj 2017 försågs även med en tidsgräns inom vilken regeringen hade att återkomma med förslag till riksdagen. Tidsgränsen angavs till senast 1 april 2018. Regeringen valde att bortse från även riksdagens andra tillkännagivande i frågan och återkom inte med förslag om någon ny lagstiftning senast 1 april 2018.

En utredare fick dock i januari 2018, nästan tre år efter riksdagens första tillkännagivande, i uppdrag att bland annat överväga på vilket sätt integritetskränkningen vid tillgrepp efter inbrott i bostäder kan beaktas ytterligare. Utredaren skulle oavsett vilka bedömningar övervägandena leder fram till att lämna författningsförslag till införande av brottet inbrottsstöld och med ett minimistraff om fängelse i ett år. Utredaren lämnade sin promemoria i januari 2019 och i mars 2019 skickade regeringen den på remiss. Remisstiden gick ut 7 juni 2019. Därefter meddelades på regeringens propositionslista för våren 2020 att en proposition skulle läggas fram senast 17 mars 2020, men sedan dess har inga ytterligare kända beredningsåtgärder vidtagits av regeringen med anledning av riksdagens tillkännagivanden. Ingen lagrådsremiss eller proposition har lagts fram.

Den 11 april 2019 fattade riksdagen ännu en gång beslut om ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att inbrottsstöld, med ett minimistraff om fängelse i ett år, ska införas som ny brottsrubricering.

Konstitutionsutskottet har vid flera tillfällen tagit upp frågan om regeringens skyldighet att följa riksdagens tillkännagivanden. Utskottet har uttalat att det bör höra till undantagsfallen att tillkännagivanden inte slutbehandlas inom två till tre år. I betänkande 1994/95:KU30 s. 42 underströk utskottet att utgångspunkten måste vara att det önskemål som tillkännagivandet avser bör tillgodoses. Våren 2003 uttalade utskottet (bet. 2002/03:KU30 s. 28 med hänvisning till bet. 2001/02:KU20) följande:

Som konstitutionsutskottet tidigare anfört förutsätter utskottet att regeringen hörsammar riksdagens tillkännagivanden och att regeringen redovisar för riksdagen sina bedömningar om de begärda åtgärderna inte vidtas.

Det bör också i det här sammanhanget nämnas att konstitutionsutskottet i 2015/16:KU21 betonade vikten av att regeringen gör ansträngningar för att undvika onödig tidsåtgång när det gäller att hörsamma riksdagens tillkännagivanden.

Riksdagen har vid ett flertal tillfällen under snart fem års tid i upprepade tillkännagivanden begärt att regeringen ska återkomma med förslag om skärpta straff för inbrott. Något förslag har inte presenterats och samtidigt har problemen med inbrottsstölder blivit ett allt mer påtagligt inslag i vardagen i Sverige. Samtidigt som polisens resurser är ansträngda reser stöldligor landet runt och begår inbrott. I flera uppmärksammade fall har inbrottstjuvar tagit sig in i bostäder med sovande familjer och våld har förekommit riktat mot människor som ertappat inbrottstjuvar i sina hem. Det är en allvarlig och obehaglig brottslighet som regeringen hittills vägrat adressera med de skärpta straff som riksdagen begärt för att markera brottslighetens allvar.

Med anledning av detta begär jag att konstitutionsutskottet granskar justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons samt regeringens hantering av riksdagens tillkännagivanden om inbrottsstöld. Utskottet bör särskilt granska vid vilka tidpunkter olika beredningsåtgärder vidtagits, hur regeringen förhållit sig till beslutade tidsgränser, hur regeringen kommunicerat med riksdagen (något besked att regeringen inte avser tillgodose tillkännagivandet har exempelvis inte lämnats under dessa fem år) samt den samlade tidsåtgången för beredning av riksdagen tydligt förmedlade uppfattning.

Johan Forssell

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.