Justitie- och migrationsministerns uttalande om arbetslösheten och flyktingmottagandet 2015

KU-anmälan 2016/17:37 (2367-2016/17) av JAN ERICSON (M)

JAN ERICSON (M)

JAN ERICSON
Riksdagsledamot (M)
2017-06-15
Dnr 2367-2016/17

Till konstitutionsutskottet

Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

I en diskussion på twitter den 8 juni om arbetslösheten bland utrikes födda presenterade justitie- och migrationsministern denna bild från Arbetsmarknadsdepartementet över arbetslöshetens utveckling, försedd med nedanstående kommentar:

[Bild. Se pdf-dokumentet]

Bilden i sig är korrekt. Det justitieministern inte berättar är däremot att den absoluta merparten av de asylsökande som togs emot 2015 antingen ännu inte har fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige, eller fortfarande befinner sig i etableringsuppdraget. De inräknas därför inte heller in i arbetskraften.

Statsrådet saknar alltså grund för att påstå att "arbetslösheten bland utrikes födda ökar inte trots det stora mottagandet 2015", eftersom dessa nyanlända, om de saknar arbete, ännu inte ingår bland de redovisade arbetslösa. Detta borde justitie- och migrationsministern vara väl införstådd med. Statsrådets kommentar framstår som ett försök att genom ett medvetet vilseledande påstående påverka debatten i en central och politiskt laddad fråga, som nära knyter an till statsrådets eget ansvarsområde i regeringen. Statsrådets kommentar fälldes visserligen i en diskussion på Twitter, där debatten ofta rör sig snabbt, men den byggdes på statistik som statsrådet uppenbarligen hade lätt tillgänglig och därmed, får man anta, hade haft tillfälle att analysera och reflektera över. Det går därmed inte att, som en förmildrande omständighet, hävda att statsrådet råkade uttrycka sig olämpligt i hastigheten.

Konstitutionsutskottet har i sin granskning av regeringen återkommande - senast i årets vårgranskningsbetänkande som justerades den 8 juni 2017 - framhållit att det är en självklarhet att uttalanden av statsråd ska vara korrekta och vila på korrekt grund.

Mot bakgrund av ovanstående ber jag konstitutionsutskottet granska om justitie- och migrationsministern har levt upp till kravet att statsråds uttalanden ska vara korrekta och vila på korrekt grund.

Jan Ericson (M)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.