Justitie- och migrationsministerns uttalanden om rikspolischefen

KU-anmälan 2016/17:16 (33-2016/17) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD)

Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD)

JONAS MILLARD och FREDRIK ERIKSSON
Riksdagsledamöter (SD)
2016-09-15
Dnr 33-2016/17

Hemställan om granskning av stadsrådet Morgan Johansson

I en intervju med tidningen Expressen uttalade Rikspolischefen Dan Eliasson bland annat att han inte gillade Jimmie Åkessons politik och att myndighetschefer också har åsikter. Detta föranledde bland annat att Rikspolischefen blev anmäld för tjänstefel. Anmälan inkom den 12 juli och fick diarienummer 0150-K2710-16.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson blev med anledning av detta intervjuad i DN och yttrande då följande:

- Dan Eliasson har markerat mot Sverigedemokraternas värderingar, och man ska vara klar över att SD inte är vilket parti som helst

- Jag tycker det är bra att rikspolischefen markerar mot värderingar som inte är i linje med vad svensk polis ska hålla sig till. Polisen och annan svensk statsförvaltning bygger på den grundläggande uppfattningen att alla människor är lika mycket värda. Där har Sverigedemokraterna en annan uppfattning. Därför tycker inte jag att det är märkligt att markera på det sättet.

Regeringsformen, RF 1:9 stadgar att:

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

RF 12:2 stadgar att:

Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag

När intervjun genomfördes pågick ännu utredningen om tjänstefel. Detta innebär att Justitie- och migrationsminister uttalade sig i ett pågående ärende. Ministern uttalar sig om den person som är under utredning och om den fråga varom saken gällde. Händelsen ligger nära de förutsättningar som var vid handen i 2015/16:KU20 sidan 369ff  där stadsrådet Anders Ygeman uttalande sig om en åklagares häktningsbeslut. Där konstaterade Konstitutionsutskottet att statsråd med hänsyn till sin speciella ställning, även med beaktande av att de i och för sig i likhet med alla andra medborgare har rätt att göra uttalanden i olika sammanhang, bör visa viss återhållsamhet när det gäller uttalanden som rör myndighetsutövning mot enskilda eller tillämpning av lag.

De uttalanden varom nu är fråga torde röra tillämpningen av lag eftersom statsrådet applicerar sin egen tolkning av 20 kap 1 § Brottsbalk (1962:700) under pågående utredning. Konstitutionsutskottet bör därför utreda om ministern brutit både mot saklighetskravet i RF 1:9, och om han genom sitt uttalande i egenskap av Justitieminister förbrutit sig mot RF 12:2.

Jonas Millard        Fredrik Eriksson

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.