Kultur- och demokratiministerns brist på agerande i Europeiska unionens ministerråd

KU-anmälan 2016/17:34 (1132-2016/17) av Cecilia Magnusson (M)

Cecilia Magnusson (M)

CECILIA MAGNUSSON
Riksdagsledamot (M)
2017-01-27
Dnr 1132-2016/17

Granskning av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes brist på agerande i Europeiska unionens ministerråd

Regeringens hantering av EU-politiken har sedan hösten 2014 präglats av flera brister som fått upprepad kritik från KU gällande bristande uppfyllelse av samrådsskyldigheten och vikten av att regeringen fullföljer EU-nämndens mandat.

Senast i granskningen 2015/2016 kritiserade konstitutionsutskottet kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke för att ha agerat i strid med EU-nämndens mandat på ett rådsmöte (se 2015/2016:KU20). Konstitutionsutskottet framhåller "vikten av att en ståndpunkt som förankrats i EU-nämnden fullföljs fullt ut i rådet, och om regeringen av något skäl inte agerar i enlighet med ställningstaganden ska skälen tydligt redovisas i den skriftliga återrapporten".

I granskningen 2014/2015 kritiserade konstitutionsutskottet ett statsråd för att ha agerat i strid med EU-nämndens mandat på rådsmöte. Konstitutionsutskottet framhöll "betydelsen av att en ståndpunkt som förankrats i EU-nämnden fullföljs ut i rådet" (2014/2015: KU20).

Regeringen sökte den 20 november 2015 mandat från riksdagens EU-nämnd för att på rådsmötet den 23-24 november 2015 kunna ställa sig bakom ett antagande av rådslutsatser om kultur i EU:s yttre förbindelser (dagordningspunkt 12).

En majoritet i EU-nämnden uppmanade kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) att vid rådsmötet lyfta uppfattningen att kultur-, idrotts- och utbildningsfrågor ligger inom den nationella kompetensen och fortsättningsvis ska göra det. Det var samma uppmaning som EU-nämnden riktade till kulturministern i det ärende som föranledde granskning och kritiska synpunkter från KU våren 2016.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke sade vid samrådet med riksdagens EU-nämnd den 20 november 2015:
"Jag vill från regeringens sida, som Sveriges representant vid mötet, framhålla att den nationella kompetensen betonas i diskussionerna."

Ministerrådets möten avrapporteras till riksdagen i form av ett protokoll, en s.k. återrapport. I återrapporten framgår inte om Alice Bah Kuhnke (MP) drev den linje som beslutats i EU-nämnden.

Vid den muntliga återrapporteringen från rådsmötet den 23-24 november 2015 som ägde rum den 27 maj 2016 svarade statssekreterare Per Olsson på en fråga om detta: "Min uppfattning är att det inte togs upp specifikt eftersom det inte riktigt fanns något specifikt kring mötet som föranledde att det behövde lyftas."

Med anledning av vad som ovan anförts bör konstitutionsutskottet granska om kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) för andra gången agerat i strid med det mandat som EU-nämnden givit henne när det gäller att framföra den svenska uppfattningen att kultur-, idrotts- och utbildningsfrågor även i framtiden ska ligga inom den nationella kompetensen.

Cecilia Magnusson (M)

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.