Statsrådet Helene Hellmark Knutssons ställningstagande i debatten om SVT-produktionen "Kvinnorna på Fröken Frimans tid"

KU-anmälan 2016/17:28 (1097-2016/17) av Olof Lavesson (M)

Olof Lavesson (M)

OLOF LAVESSON
Riksdagsledamot (M)
2017-01-25
Dnr 1097-2016/17

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson ställningstagande i debatten om SVT produktionen "Kvinnorna på Fröken Fridmans tid"

I dagarna har det pågått en offentlig debatt om forskningen bakom SVT-produktionen "Kvinnorna på Fröken Frimans tid". Bland annat historieprofessorn Kjell Östberg har anklagat SVT för att ha använt forskningsresultat från kvinnohistoriker utan att hänvisa till dem ( Expressen den 2 januari), en uppfattning som SVT inte delar. Statsrådet Helene Hellmark Knutsson har gett sig in i debatten och tagit ställning mot SVT. I en intervju i SVT Kulturnytt säger Hellmark Knutsson: "Jag tycker att det borde vara helt rimligt att man hade namngett de forskare som man använt sig av för det här programmet, också för att möjliggöra för tittaren att se vad som är kunskapsbelagt och faktabelagt utifrån forskare".

I det nuvarande sändningstillståndet för de tre public servicebolagen, SVT, SR och UR, står det i inledningen att "verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället". Konstitutionsutskottet (KU) har tidigare uttalat angående statsråds relationer till public service-företagen att man vid sidan av det som förekommer inom ramen för formulerandet av företagens uppdrag, borde iaktta en hög grad av försiktighet så att det inte uppstår risk för att företagens självständighet och oberoende rubbas eller deras granskande uppgift påverkas (2003/04:KU20).

Våren 2005 underströk KU vikten av att statsråd i kontakten med medieföretag inte agerar så att den redaktionella självständigheten kan ifrågasättas. Inte heller får åtgärden vara hindrande för offentliggörande eller spridning av framställningar i grundlagsskyddade medier, t.ex. tv-program. Ärendet handlade då om att dåvarande justitieministern hade gett sin pressekreterare i uppdrag att ringa SVT för att lämna information om ett pågående gisslandrama samma dag som ett humorprogram med ministerns medverkan skulle sändas.

Under våren 2011 granskade KU dåvarande skolministerns ansvar för att hans presschef enligt anmälan hade kontaktat redaktionen för programmet Uppdrag granskning och framfört vissa synpunkter. Utskottet uttalade då att "en allmän utgångspunkt vid kontakter mellan företrädare för statliga myndigheter och media är självfallet vikten av att den redaktionella självständigheten inte träds förnär".

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson agerande kan ifrågasättas utifrån sändningstillståndets föreskrift om public service oberoende och KU:s praxis. Hon har haft synpunkter på vilken information som ska lämnas i ett visst tv-program och hon har dessutom tagit ensidig ställning mot SVT i en konflikt mellan SVT och vissa forskare. Att SVT har rätt att självständigt avgöra hur enskilda tv-program ska utformas och vilket innehåll de ska ges måste anses utgöra en viktig del av själva kärnan av det oberoende och den redaktionella självständighet som sändningstillståndet och KU:s praxis talar om. Mot bakgrund av det ovan sagda hemställer jag att konstitutionsutskottet granskar om statsrådet Helene Hellmark Knutsson uttalande om SVT-produktionen "Kvinnorna på Fröken Fridmans tid" strider mot föreskriften om att SVT-verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till bland annat staten.

Olof Lavesson (M)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.