Särskilt protokoll utskottssammanträde 2006/07:28

utskottsdokument 2006/07:94B

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28

 

DATUM

Torsdagen den 26 april 2007

TID

09.02 – 10.40, 10.55 – 11.30, 15.08 – 16:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokollet från sammanträdet tisdagen den 24 april 2007.

 

§ 2

Dispositionen för betänkande 2006/07:KU20 Granskningsbetänkande

 

Kanslichefen anmälde utkast till disposition för betänkandet 2006/07:KU20 Granskningsbetänkande.

 

§ 3

Statsråds rätt till yttrandefrihet

 

En kanslipromemoria rörande statsråds rätt till yttrandefrihet anmäldes.

 

§ 4

Sammanträdet tisdagen den 8 maj 2007

 

Kanslichefen anmälde att en offentlig utfrågning med Per Brilioth, vd för Vostok Nafta Sverige AB, i granskningsärendena 20, 36 och 38 Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen kan hållas under utskottets ordinarie sammanträdestid tisdagen den 8 maj kl. 12.30-13.30.

 

§ 5

Utnämning av nationell samordnare för barn i asylprocessen

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2006/07:30 och 31 Utnämning av nationell samordnare för barn i asylprocessen.

Utskottet beslutade att en skrivelse med frågor skulle sändas till den nationella samordnaren, Marie Hessle.

Ärendena bordlades.

 

§ 6

Justitieminister Thomas Bodströms styrning av polis och åklagare

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2006/07:10, 11 och 13 Justitieminister Thomas Bodströms styrning av polis och åklagare.

Ärendena bordlades.

 

§ 7

Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2006/07:1 och 2 Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida.

 

Utskottet beslutade att f.d. utrikesminister Laila Freivalds skulle beredas tillfälle till yttrande över en skrivelse från Regeringskansliet av den 24 april 2007.

Ärendena bordlades.

 

§ 8

Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen. Fråga om formerna för utfrågningen tisdagen den 8 maj

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2006/07:20, 36 och 38 Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen.

Utskottet diskuterade formerna för utskottets offentliga utfrågning med Per Brilioth, vd för Vostok Nafta Sverige AB, som äger rum tisdagen den 8 maj.

Ärendena bordlades.

 

§ 9

Statsminister Reinfeldts förordnande av statsråd

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:18 Statsminister Reinfeldts förordnande av statsråd.

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Statsministerns uttalande angående Radiotjänsts polisanmälningar av statsråd

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:19 Statsministerns uttalande angående Radiotjänsts polisanmälningar av statsråd.

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2006/07:20, 36 och 38 Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen.

Ärendena bordlades.

 

§ 12

Regeringens beredning av ärenden

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2006/07:21, 26, 29, 32, 33 och 39 Regeringens beredning av ärenden.

Ärendena bordlades.

 

§ 13

Statsrådet Mats Odells aktieinnehav

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:22 Statsrådet Mats Odells aktieinnehav.

Ärendet bordlades.

 

§ 14

Regeringens handläggning av presstödet

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:24 Regeringens handläggning av presstödet.

Ärendet bordlades.

 

§ 15

Regeringens utformning av budgetpropositionens biståndsanslag m.m.

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:25 Regeringens utformning av budgetpropositionens biståndsanslag m.m.

Ärendet bordlades.

 

§ 16

Miljöministerns agerande i EU-nämnden

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2006/07:27 och 28 Miljöministerns agerande i EU-nämnden.

Ärendena bordlades.

 

§ 17

Finansminister Anders Borgs uttalande om skattevillkor för svenska sjömän på s.k. DIS-fartyg

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:41 Finansminister Anders Borgs uttalande om skattevillkor för svenska sjömän på s.k. DIS-fartyg.

Ärendet bordlades.

 

§ 18

Upphandlingen av informationstjänster om nystartsjobb

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:42 Upphandlingen av informationstjänster om nystartsjobb.

Ärendet bordlades.

 

§ 19

Sammanträde med beredningsdelegationen

 

Utskottet beslutade att kalla till sammanträde med beredningsdelegationen efter utfrågningen tisdagen den 8 maj.

 

§ 20

Ändrad sammanträdestid

 

Utskottet diskuterade tidplanen för granskningen och beslutade att inleda sammanträdet tisdagen den 8 maj kl. 10.00.

 

§ 21

Ajournering

 

Utskottet beslutade att sammanträdet skulle ajourneras och återupptas efter voteringen.

 

§ 22

Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2006/07:20, 36 och 38 Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendena bordlades.

 

§ 23

Statsrådet Hans Karlssons ansvar i frågan om rehabilitering av långtidssjukskrivna

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:3 Statsrådet Hans Karlssons ansvar i frågan om rehabilitering av långtidssjukskrivna.

Ärendet bordlades.

 


§ 24

Posten AB:s förvärv av bolaget Strålfors AB

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:4 Posten AB:s förvärv av bolaget Strålfors AB.

Ärendet bordlades.

 

§ 25

Regeringens användning av förordningsmakten

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:5 Regeringens användning av förordningsmakten.

Ärendet bordlades.

 

§ 26

Regeringens utövande av utnämningsmakten i samband med en viss utnämning

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:7 Regeringens utövande av utnämningsmakten i samband med en viss utnämning.

Ärendet bordlades.

 

§ 27

Riksdagens tillkännagivande om en hållbarhetskommission

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:8 Riksdagens tillkännagivande om en hållbarhetskommission.

Ärendet bordlades.

 

§ 28

Styrningen av Vattenfall AB

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:9 Styrningen av Vattenfall AB.

Ärendet bordlades.

 

§ 29

Regeringens granskning av Osmo Vallo-fallet

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:12 Regeringens granskning av Osmo Vallo-fallet.

Ärendet bordlades.

 

§ 30

Agerande inom FN:s olja-för-mat-program

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:14 Agerande inom FN:s olja-för-mat-program.

Ärendet bordlades.

 

§ 31

Justitieminister Thomas Bodströms agerande inom EU-nämnden och i ministerrådet

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:15 Justitieminister Thomas Bodströms agerande inom EU-nämnden och i ministerrådet.

Ärendet bordlades.

 

§ 32

Det svensk-israeliska militära samarbetet

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:16 Det svensk-israeliska militära samarbetet.

Ärendet bordlades.

 


 

§ 33

Interpellationssvar från Mona Sahlin angående film- och bildmaterial av Estonia

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:17 Interpellationssvar från Mona Sahlin angående film- och bildmaterial av Estonia.

Ärendet bordlades.

 

§ 34

Regeringens hantering av hyresråden vid de mindre hyresnämnderna vid omorganisationen årsskiftet 2005/06

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:23 Regeringens hantering av hyresråden vid de mindre hyresnämnderna vid omorganisationen årsskiftet 2005/06.

Ärendet bordlades.

 

§ 35

Före detta statsrådet Pagrotskys hantering av Europeiska kommissionens meddelande om en kommande formell granskning av presstödet

 

Utskottet behandlade granskningsärende 2006/07:40 Före detta statsrådet Pagrotskys hantering av Europeiska kommissionens meddelande om en kommande formell granskning av presstödet.

Ärendet bordlades.

 

§ 36

Inställt sammanträde

 

Kanslichefen meddelade att behovet för ett utskottssammanträde fredagen den 27 april inte kvarstår.

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Kerstin Carlsson

 

Justeras

 

Berit Andnor

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning 2007-04-16

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2006/07:28

 

§§ 1-4

§§ 5-7

§ 8

§§ 9-20

§ 21

§§ 22-30

§§ 31-36

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

-

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Henrik von Sydow (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Morgan Johansson (s)

X

 

-

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Mauricio Rojas (fp)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Björn Leivik (m)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Anna Bergkvist (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Marianne Berg (v)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Phia Andersson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Annie Johansson (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Sinikka Bohlin (s)

O

 

X

 

O

 

O

 

O

 

X

 

X

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Björkman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

O

 

O

 

O

 

O

 

-

 

-

 

O

 

Ewa Björling (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

O

 

X

 

O

 

-

 

-

 

X

 

X

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande