Särskilt protokoll utskottssammanträde 2006/07:36

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2006/07:36

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:36

 

DATUM

Torsdagen den 31 maj 2007

TID

10.05 – 11:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokollet från sammanträdet torsdagen den 24 maj 2007.

 

§ 2

Planeringen av sammanträdet den 7 juni

 

Kanslichefen informerade utskottet om planeringen av sammanträdet torsdagen den 7 juni och den efterföljande pressträffen samt debatten tisdagen den 19 juni.

 

§ 3

Inkomna granskningsanmälningar

 

Kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälningar inkommit:

 

-          Regeringens beredning av ärendet om utförsäljning av statliga bolag (anmäld av Thomas Östros (s), 2007-05-29, dnr 050-2982-2006/07).

-          Regeringens hantering av de tre svenskar som suttit fängslade i Etiopien (anmäld av Thomas Bodström (s), 2007-05-30, dnr 050-2996-2006/07).

§ 4

Regeringens beredning av ärendet om utförsäljning av statliga bolag

 

Utskottet diskuterade behandlingen av det nyinkomna granskningsärendet 2006/07:49 Regeringens beredning av ärendet om utförsäljning av statliga bolag.

 

Ledamöterna från (s), (v) och (mp) anförde att utskottets granskning bör inledas direkt. Ledamöterna från (m), (c), (kd) och (fp) anförde att utskottets granskning bör inledas till våren 2008 samtidigt med övriga granskningsanmälningar som inkommit efter den gränsdag den 2 februari 2007 som utskottet haft i sin planering för vårens arbete.

 

Ordföranden ställde proposition på frågan om utskottet skulle inleda granskningen i ärendet nu.

 

Ledamöterna från (s), (v) och (mp) biföll förslaget. Ledamöterna från (m), (c), (kd) och (fp) motsatte sig förslaget.

 

Utskottet beslutade alltså att inte nu inleda granskningen i ärendet.

 

Mauricio Rojas (fp) begärde en anteckning till protokollet av följande innebörd: Om utskottet hade beslutat att nu inleda granskning av granskningsärende 2006/07:49 Regeringens beredning av ärendet om utförsäljning av statliga bolag hade utskottets granskning i ärende 2006/07:43 F.d. statsråden Mona Sahlin och Jens Orbacks ansvar för utbetalning av schablonersättning till kommuner i strid med gällande författning också bort inledas.

 

§ 5

KU20 Granskningsbetänkande

 

Utskottet behandlade betänkande 2006/07:KU20, avsnitten 1.2, 1.3, 1.4, 2.7, 2.8, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1 och 4.2.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 6

KU20 Granskningsbetänkande

 

Utskottet fortsatte behandlingen av betänkande 2006/07:KU20, avsnitten 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 och 3.6.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 7

Nytt sammanträde fredagen den 1 juni

 

Utskottet beslutade att fortsätta ärendebehandlingen och hålla sammanträde fredagen den 1 juni kl. 08.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Kerstin Carlsson

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning 2007-05-30

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2006/07:36

 

§§ 1-4

§ 5

§ 6

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Björkman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

O

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

O

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.