Särskilt protokoll utskottssammanträde 2011/12:34

utskottsdokument 2011/12:2A8F9D

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34

 

DATUM

2012-04-26

TID

09.19–09.47

10.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2011/12:29 och 2011/12:30.

§ 2

Anmälning

Biträdande kanslichefen anmälde att Socialdepartementet meddelat att det inte finns några sådana minnesanteckningar som begärts i samband med utfrågningen av socialministern i granskningsärende 18 Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteksbranschen.

§ 3

Granskningsärendena 4 och 5 – Regeringens styrning av bl.a. Vattenfall i fråga om ersättning till vissa ledande befattnings­havare

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens styrning av bl.a. Vattenfall i fråga om ersättning till vissa ledande befattnings­havare.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 19 – Regeringens åtgärder vid lämplighets­bedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab AB

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab AB.

Utskottet beslutade att bjuda in Bo Lundgren, Riksgälden, till utfrågning.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 7 – Arbetsmarknadsministerns uttalande och agerande i en viss EU-fråga

Utskottet behandlade granskningsärendet Arbetsmarknadsministerns uttalande och agerande i en viss EU-fråga.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 9 – Socialdepartementets beredning av en konsekvensbedömning

Utskottet behandlade granskningsärendet Socialdepartementets beredning av en konsekvensbedömning.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 13 – Publiceringen på regeringens webbplats om s.k. nätmyter rörande invandring

Utskottet behandlade granskningsärendet Publiceringen på rege­ringens webbplats om s.k. nätmyter rörande invandring.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 11 – Energiministerns agerande i samband med säkerhetsstopp i kärnreaktorer

Utskottet behandlade granskningsärendet Energiministerns agerande i samband med säkerhetsstopp i kärnreaktorer.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärendena 13 och 14 2010/11 – Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige.

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet och återuppta det i Skandiasalen.

§ 11

Offentlig utfrågning med f.d. statsrådet Tobias Krantz


Utskottet höll en offentlig utfrågning med f.d. statsrådet Tobias Krantz, rörande granskningsärende 14 f.d. statsrådet Tobias Krantz hantering av en överläkare.

 

Vid protokollet

Justerat  2012-05-10

 

 

Peter Eriksson

 


 


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Uppdaterad  2012-04-19)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2011/12:34

 

§ 1-8

§ 9-10

§ 11

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

 

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M) tjl t.o.m. 30/6-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaser Eneim (M) t.o.m. 30/6 2012

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande