Särskilt protokoll utskottssammanträde 2011/12:37

utskottsdokument 2011/12:2A9202

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:37

 

DATUM

2012-05-10

TID

08.12–09.05

09.20–10.45

11.00–11.26

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:32, 2011/12:33, 2011/12:34 och 2011/12:35.

§ 2

Anmälning

Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan.

 

-          Begäran om granskning av regeringens arbete för att nå klimatmålen med hjälp av infrastrukturplanering inlämnad av Matilda Ernkrans (S) den 4 maj 2012, dnr 050-2165-2011/12.

§ 3

Granskningsärende 3 – Regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 18 – Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteksbranschen

Utskottet behandlade granskningsärendet Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteks­branschen.

Ärendet bordlades.

§ 5

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet i 15 minuter.

§ 6

Granskningsärendena 2 och 15 – Regeringens hantering av frågor kring införande av lärarlegitimation

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens hantering av frågor kring införande av lärarlegitimation.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Granskningsärende 6 – Möjligheter till arbetslöshetsersättning för den som nekar att ta arbete inom Försvarsmakten

Utskottet behandlade granskningsärendet Möjligheter till arbetslöshets­ersättning för den som nekar att ta arbete inom Försvarsmakten.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärendena 4 och 5 – Regeringens styrning av bl.a. Vattenfall i fråga om ersättning till vissa ledande befattningshavare

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens styrning av bl.a. Vattenfall i fråga om ersättning till vissa ledande befattningshavare.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärende 8 – Fråga om regeringen brustit i samråd med riksdagens EU-nämnd rörande Portugals ansökan om krislån från Europeiska unionen

Utskottet behandlade granskningsärendet Fråga om regeringen brustit i samråd med riksdagens EU-nämnd rörande Portugals ansökan om kris­lån från Europeiska unionen.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskningsärende 12 – Justitieministerns uppgifter om parti­bidrag vid riksdagens frågestund

Utskottet behandlade granskningsärendet Justitieministerns uppgifter om partibidrag vid riksdagens frågestund.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskningsärende 20 – Fråga om chefen för Socialdepartementet fullgjort sitt arbetsgivaransvar

Utskottet behandlade granskningsärendet Fråga om chefen för Social­departementet fullgjort sitt arbetsgivaransvar.

Ärendet bordlades.

§ 12

Granskningsärende 1 – Regeringens användning av hemsida i samband med vissa intervjuer av statsministern

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens användning av hemsida i samband med vissa intervjuer av statsministern.

Ärendet bordlades.

§ 13

Granskningsärende 7 – Arbetsmarknadsministerns uttalande och agerande i en viss EU-fråga

Utskottet behandlade granskningsärendet Arbetsmarknadsministerns uttalande och agerande i en viss EU-fråga.

Ärendet bordlades.

 

§ 14

Granskningsärende 13 – Publiceringen på regeringens webbplats om s.k. nätmyter rörande invandring

Utskottet behandlade granskningsärendet Publiceringen på regeringens webbplats om s.k. nätmyter rörande invandring.

Ärendet bordlades.

§ 15

Granskningsärende 16 – Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll

Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll.

Ärendet bordlades.

§ 16

Granskningsärende 19 – Regeringens åtgärder vid lämplighetsbe­dömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab Automobile AB

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens åtgärder vid lämplighetsbe­dömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab Automobile AB.

Ärendet bordlades.

§ 17

Granskningsärende 11 – Energiministerns agerande i samband med säkerhetsstopp i kärnreaktorer

Utskottet behandlade granskningsärendet Energiministerns agerande i samband med säkerhetsstopp i kärnreaktorer.

Ärendet bordlades.

§ 18

Granskningsärende 10 – Dåvarande försvarsministerns styrning av Försvarsmakten

Utskottet behandlade granskningsärendet Dåvarande försvarsministerns styrning av Försvarsmakten.

Ärendet bordlades.

§ 19

Granskningsärende 14 – F.d. statsrådet Tobias Krantz hantering av en överläkare

Utskottet behandlade granskningsärendet F.d. statsrådet Tobias Krantz hantering av en överläkare.

Ärendet bordlades.

§ 20

Bordläggning

Utskottet bordlade den på föredragningslistan upptagna punkten 19.

§ 21

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet och återuppta det i Skandiasalen.

§ 22

Offentlig utfrågning med riksgäldsdirektör Bo Lundgren

Utskottet höll en offentlig utfrågning med riksgäldsdirektör Bo Lundgren, rörande granskningsärende 19 Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab Automobile AB.

Vid protokollet

Justerat  2012-05-24

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Uppdaterad  2012-05-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2011/12:37

 

 

 

§ 1-22

§

§

§

§

§

§

§

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP) tjl t.o.m. 31/12 -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M) tjl t.o.m. 30/6 -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Sundin (FP) t.o.m. 31/12 -12

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaser Eneim (M) t.o.m. 30/6 -12

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.