Särskilt protokoll utskottssammanträde 2012/13:26

utskottsdokument 2012/13:2B5065

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26

 

DATUM

2013-02-14

TID

8.59-9.03

9.22-10.21

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2012/13:25.

§ 2

AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer –

G 10

 

Utskottet behandlade granskningsärendet AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Utrikesministerns agerande med anledning av Kronofogdemyndighetens ärende om verkställighetsåtgärd mot utländsk huvudman – G 11

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Utrikesministerns agerande i Kronofogdemyndighetens ärende om verkställighetsåtgärd mot utländsk huvudman.

 

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien – G 4

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Utskottet beslutade att bjuda in följande personer till utfrågning: Dick Sträng, tidigare FOI, Madelene Sandström, tidigare FOI, Jan-Olof Lind, FOI, och Stefan Kristiansson, tidigare MUST.

 

Ärendet bordlades.

 

 

 

§ 5

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar (dnr 1094-2012/13)

 

Utskottet behandlade en begäran inkommen den 21 januari 2013 att få ut samtliga handlingar i granskningsärende 4: Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Utskottet prövade frågan om utlämnande såvitt avser ett antal av de handlingar som omfattas av begäran. Utskottet beslutade att lämna ut handlingarna med undantag för vissa uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Handlingarna lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 2.

 

§ 6

Förra regeringens beredning av militärt samarbete med Saudiarabien – G 6

 

Utskottet behandlade granskningsärendet Förra regeringens beredning av militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Utskottet beslutade att godkänna utskickat förslag till frågor och att förslag till ytterligare frågor skulle tas upp nästa sammanträde.

 

Ärendet bordlades.

 

 

Vid protokollet

§§ 1-3                          §§ 4-6

 

 

Anna Öhman               Tony Holmstedt


Justeras

 

 

Peter Eriksson

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-01-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2012/13:26

 

§ 1-3

§ 4-5

§6

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande