Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:21

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21

DATUM

2014-02-06

TID

09.55–10.07

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:20.

§ 2

Anmälningar


Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in fem anmälningar.

Begäran om granskning av regeringens kontakter med Trafikverket angående genomförandet av järnvägsunderhåll inlämnad av Anders Ygeman (S) den 31 januari 2014, dnr
1234-2013/14.

Begäran om granskning av regeringens hantering av beslut som berör Försäkringskassans servicekontor inlämnad av Eva-Lena Jansson (S) den 31 januari 2014, dnr 1237-2013/14.

Begäran om granskning av regeringens arbete med avregleringar inlämnad av Fredrik Olovsson (S) den 31 januari 2014, dnr
1238-2013/14.

Begäran om granskning av statsministerns och övriga regeringens ansvar för kommunikation med riksdagen angående kapitaltillskott i samband med Vattenfalls förvärv av energibolaget Nuon inlämnad av Mikael Damberg (S) den 31 januari 2014, dnr
1240-2013/14.

Begäran om granskning av näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB inlämnad av Mikael Damberg (S) den 31 januari 2014, dnr 1241-2013/14.

Biträdande kanslichefen anmälde därutöver granskningslistan som för närvarande upptar 21 ärenden. Vidare behandlades planen för utskottets granskning våren 2014.

§ 3

Granskningsärendena 2 och 20 Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon.

Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 4 – Regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 7 – Barn- och äldreministerns hantering av remissvar


Utskottet behandlade granskningsärendet Barn- och äldreministerns hantering av remissvar.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 14 – Utrikesdepartementets hantering av utlämnande av allmänna handlingar


Utskottet behandlade granskningsärendet Utrikesdepartementets hantering av utlämnande av allmänna handlingar.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-02-18

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2013-11-22)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:21

§ 1–6

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

Björn von Sydow (S)

X

Andreas Norlén (M)

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

Lars Elinderson (M)

-

Billy Gustafsson (S)

X

Karl Sigfrid (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Karin Granbom Ellison (FP)

X

Hans Hoff (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Hans Ekström (S)

X

Kajsa Lunderquist (M)

-

Tuve Skånberg (KD)

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

X

Lena Sommestad (S)

Sedat Dogru (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

O

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Marie Granlund (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD) tjl. t.o.m. 28/2-14

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.