Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:22

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22

DATUM

2014-02-18

TID

12.42–12.51

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:21.

§ 2

Granskningsärende 1 Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige

Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 5Integrationsministerns uttalande om gränspolisen


Utskottet behandlade granskningsärendet integrationsministerns uttalande om gränspolisen.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 9Utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget


Utskottet behandlade granskningsärendet utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 6Förfarandet för nominering till högskolestyrelser


Utskottet behandlade granskningsärendet förfarandet för nominering till högskolestyrelser.

Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 17Regeringens styrning och uppföljning av Trafikverkets genomförande av järnvägsunderhållet


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens styrning och uppföljning av Trafikverkets genomförande av järnvägsunderhållet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 21Näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB


Utskottet behandlade granskningsärendet näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 15Regeringens beräkning av klimatmålet för 2020


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens beräkning av klimatmålet för 2020.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärende 18Regeringens hantering av beslut som rör Försäkringskassans servicekontor


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens hantering av beslut som rör Försäkringskassans servicekontor.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskningsärende 19Regeringens arbete med omregleringar


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens arbete med omregleringar.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskningsärende 16Regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-02-20

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2013-11-22)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:22

§ 1-10

§ 11

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

-

Björn von Sydow (S)

X

X

Andreas Norlén (M)

X

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

X

Lars Elinderson (M)

-

-

Billy Gustafsson (S)

X

X

Karl Sigfrid (M)

X

X

Phia Andersson (S)

-

-

Karin Granbom Ellison (FP)

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Kajsa Lunderquist (M)

-

-

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

X

X

Lena Sommestad (S)

X

X

Sedat Dogru (M)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Marie Granlund (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD) tjl. t.o.m. 28/2-14

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.