Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:23

utskottsdokument 2013/14:23

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23

DATUM

2014-02-20

TID

09.35–09.37

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:22.

§ 2

Granskningsärendena 3 och 8 – Förra biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel respektive bristande styrning och resultat inom biståndspolitiken

Utskottet behandlade granskningsärendena förra biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel respektive bristande styrning och resultat inom biståndspolitiken.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-02-25

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2013-11-22)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:23

§ 1

§ 2

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

X

Björn von Sydow (S)

X

X

Andreas Norlén (M)

X

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

X

Lars Elinderson (M)

-

-

Billy Gustafsson (S)

X

O

Karl Sigfrid (M)

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

Karin Granbom Ellison (FP)

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Kajsa Lunderquist (M)

-

-

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

X

X

Lena Sommestad (S)

O

X

Sedat Dogru (M)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Marie Granlund (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD) tjl. t.o.m. 28/2-14

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.