Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:26

utskottsdokument 2013/14:26

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26

DATUM

2014-03-04

TID

11.55–12.10

12.13–12.18

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:25.

§ 2

Granskningsärende 4 – Regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 7 – Barn- och äldreministerns hantering av remissvar


Utskottet behandlade granskningsärendet Barn- och äldreministerns hantering av remissvar.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 14 – Utrikesdepartementets hantering av utlämnande av allmänna handlingar


Utskottet behandlade granskningsärendet Utrikesdepartementets hantering av utlämnande av allmänna handlingar.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 2 och 20 – Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon

Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-03-06

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-02-27)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:26

§ 1–5

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

-

Per Bill (M) v. ordf.

X

Björn von Sydow (S)

X

Andreas Norlén (M)

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

Lars Elinderson (M)

X

Billy Gustafsson (S)

X

Karl Sigfrid (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Karin Granbom Ellison (FP)

X

Hans Hoff (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Hans Ekström (S)

-

Kajsa Lunderquist (M) tjl. t.o.m. 29/9-14

-

Tuve Skånberg (KD)

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

Vakant

Sedat Dogru (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Marie Granlund (S)

X

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.