Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:28

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2013/14:28

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28

DATUM

2014-03-11

TID

11.33–11.53

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:27.

§ 2

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar


Utskottet behandlade begäran om att få ut vissa handlingar i granskningsärendena 2 och 20 Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon.

Utskottet prövade frågan om utlämnande såvitt avser ett antal av de handlingar som omfattas av begäran. Utskottet beslutade att lämna ut handlingarna med undantag för vissa uppgifter som omfattas av sekretess enligt 19 kap. 1 § och 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Handlingarna lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 2.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-03-13

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:28

§ 1–2

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

Björn von Sydow (S)

X

Andreas Norlén (M)

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

Lars Elinderson (M)

X

Billy Gustafsson (S)

X

Karl Sigfrid (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Karin Granbom Ellison (FP)

X

Hans Hoff (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Hans Ekström (S)

X

Kajsa Lunderquist (M) tjl. t.o.m. 29/9-14

-

Tuve Skånberg (KD)

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

X

Marie Granlund (S)

Sedat Dogru (M)

O

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) t.o.m. 29/9-14

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.