Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:29

utskottsdokument 2013/14:29

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29

DATUM

2014-03-13

TID

09.56–10.00

10.19–10.57

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:28.

§ 2

Granskningsärende 10 – Migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer i gruvföretag


Utskottet behandlade granskningsärendet migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer i gruvföretag.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 6Förfarandet för nominering till högskolestyrelser


Utskottet behandlade granskningsärendet förfarandet för nominering till högskolestyrelser.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 17Regeringens styrning och uppföljning av Trafikverkets genomförande av järnvägsunderhållet


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens styrning och uppföljning av Trafikverkets genomförande av järnvägsunderhållet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 15Regeringens beräkning av klimatmålet för 2020


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens beräkning av klimatmålet för 2020.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 18Regeringens hantering av beslut som rör Försäkringskassans servicekontor


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens hantering av beslut som rör Försäkringskassans servicekontor.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 19Regeringens arbete med omregleringar


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens arbete med omregleringar.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 21Näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB


Utskottet behandlade granskningsärendet näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB.

Ärendet bordlades.

§ 9

Överblick


Utskottet diskuterade statusen för granskningsärendena och behovet av ytterligare utredningar.

§ 10

Granskningsärende 16Regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-03-18

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:29

§ 1–4

§ 5–6

§ 7–9

§ 10

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

X

X

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

X

X

-

Björn von Sydow (S)

X

X

X

X

Andreas Norlén (M)

X

X

X

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

X

X

X

Lars Elinderson (M)

-

-

-

-

Billy Gustafsson (S)

X

X

X

X

Karl Sigfrid (M)

X

X

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

X

X

Karin Granbom Ellison (FP)

-

-

-

-

Hans Hoff (S)

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

-

O

O

Kajsa Lunderquist (M) tjl. t.o.m. 29/9-14

-

-

-

-

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

X

X

X

X

Marie Granlund (S)

-

X

X

X

Sedat Dogru (M)

X

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

X

X

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) t.o.m. 29/9-14

O

O

O

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.