Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:33

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2013/14:33

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33

DATUM

2014-03-27

TID

09.25–09.52

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:32.

§ 2

Granskningsärende 2 och 20 – Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon

Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Elisabeth Thand Ringqvist.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 5Integrationsministerns uttalande om gränspolisen


Utskottet behandlade granskningsärendet integrationsministerns uttalande om gränspolisen.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 6Förfarandet för nominering till högskolestyrelser


Utskottet behandlade granskningsärendet förfarandet för nominering till högskolestyrelser.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 11Regeringens bedömning av tillämpning av subsidiaritetsprincipen i förslaget om en europeisk åklagarmyndighet


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens bedömning av tillämpning av subsidiaritetsprincipen i förslaget om en europeisk åklagarmyndighet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2014-04-01
Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:33

§ 1–5

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

Björn von Sydow (S)

X

Andreas Norlén (M)

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

-

Lars Elinderson (M)

X

Billy Gustafsson (S)

X

Karl Sigfrid (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Karin Granbom Ellison (FP)

-

Hans Hoff (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Hans Ekström (S)

X

Kajsa Lunderquist (M) tjl. t.o.m. 29/9-14

-

Tuve Skånberg (KD)

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

X

Marie Granlund (S)

X

Sedat Dogru (M)

O

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

X

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

O

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) t.o.m. 29/9-14

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.