Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:34

utskottsdokument 2013/14:34

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:34

DATUM

2014-04-01

TID

10.00–10.46
11.07–11.17

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning med Lars Westerberg


Utskottet höll en offentlig utfrågning med Lars Westerberg, tidigare ordförande för Vattenfall AB, rörande granskningsärendena 2 och 20 regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon.

§ 2

Ändring av sammanträdestid


Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 3 april 2014 börjar kl. 09.00.

§ 3

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:33.

§ 4

Vårens KU-utfrågningar


Biträdande kanslichefen anmälde en reviderad utfrågningsplan över beslutade utfrågningar i KU:s granskning våren 2014.

§ 5

Granskningsärende 2 och 20 – Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon.


Utskottet beslutade att ställa skriftliga frågor till tidigare kanslirådet V.A.

Utskottet uppdrog åt kansliet att från Regeringskansliet begära in minnesanteckningar eller liknande från de kvartalsvisa mötena och övriga relevanta möten mellan företrädare för ägaren och företrädare för Vattenfall AB som ägt rum under perioden juni 2008 t.o.m. juni 2009. De aktuella handlingarna kan också begäras in från Vattenfall.


Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 4Regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet.


Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2014-04-03
Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:34

§ 1–6

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

Björn von Sydow (S)

X

Andreas Norlén (M)

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

Lars Elinderson (M)

X

Billy Gustafsson (S)

X

Karl Sigfrid (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Karin Granbom Ellison (FP)

X

Hans Hoff (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Hans Ekström (S)

X

Kajsa Lunderquist (M) tjl. t.o.m. 29/9-14

-

Tuve Skånberg (KD)

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

X

Marie Granlund (S)

O

Sedat Dogru (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

O

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) t.o.m. 29/9-14

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.