Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:35

utskottsdokument 2013/14:35

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:35

DATUM

2014-04-03

TID

10.09–10.21

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:34.

§ 2

Granskningsärende 1 – Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige


Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 2 och 20 – Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon

Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon.

Utskottet uppdrog åt kansliet att från Vattenfall begära in minnesanteckningar eller liknande från de kvartalsvisa mötena och övriga relevanta möten mellan företrädare för ägaren och företrädare för Vattenfall AB som ägt rum under perioden juni 2008 t.o.m. juni 2009.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 17Regeringens styrning och uppföljning av Trafikverkets genomförande av järnvägsunderhållet


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens styrning och uppföljning av Trafikverkets genomförande av järnvägsunderhållet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 21Näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB


Utskottet behandlade granskningsärendet näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2014-04-08
Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:35

§ 1–5

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

Björn von Sydow (S)

X

Andreas Norlén (M)

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

Lars Elinderson (M)

-

Billy Gustafsson (S)

X

Karl Sigfrid (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Karin Granbom Ellison (FP)

X

Hans Hoff (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Hans Ekström (S)

X

Kajsa Lunderquist (M) tjl. t.o.m. 29/9-14

-

Tuve Skånberg (KD)

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

X

Marie Granlund (S)

Sedat Dogru (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

O

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) t.o.m. 29/9-14

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.