Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:37

utskottsdokument 2013/14:37

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:37

DATUM

2014-04-10

TID

09.00–09.59
10.00–10.57
11.22–11.42

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning med Karin Enström


Utskottet höll en offentlig utfrågning med försvarsminister Karin Enström, rörande granskningsärende 16 regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014.

§ 2

Offentlig utfrågning med Gunilla Carlsson


Utskottet höll en offentlig utfrågning med f.d. biståndsminister Gunilla Carlsson, rörande granskningsärende 9 utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget samt förra biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel respektive bristande styrning och resultat inom biståndspolitiken granskningsärendena 3 och 8.

§ 3

Anmälning


Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan.

Begäran om granskning av finansminister Anders Borgs svarstider på interpellationer ställda i riksdagen, inlämnad av Lars Johansson (S) den 4 april 2014, dnr 1805-2013/14.

§ 4

Granskningsärende 1Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige


Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 2 och 20 – Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 4 – Regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 6 – Förfarandet för nominering till högskolestyrelser


Utskottet behandlade granskningsärendet förfarandet för nominering till högskolestyrelser.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 17 – Regeringens styrning och uppföljning av Trafikverkets genomförande av järnvägsunderhållet


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens styrning och uppföljning av Trafikverkets genomförande av järnvägsunderhållet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärende 19 – Regeringens arbete med omregleringar


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens arbete med omregleringar.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskningsärende 21 – Näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB


Utskottet behandlade granskningsärendet näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2014-04-29
Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:37

§ 1

§ 2

§ 3-8

§ 9-10

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

X

X

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

Björn von Sydow (S)

X

X

Andreas Norlén (M)

X

X

X

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

X

X

X

Lars Elinderson (M)

X

X

X

X

Billy Gustafsson (S)

X

X

X

X

Karl Sigfrid (M)

X

X

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

X

X

Karin Granbom Ellison (FP)

O

O

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

Kajsa Lunderquist (M) tjl. t.o.m. 29/9-14

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

Marie Granlund (S)

O

X

X

Sedat Dogru (M)

X

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

O

O

O

O

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) t.o.m. 29/9-14

X

O

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.