Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:39

utskottsdokument 2013/14:39

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:39

DATUM

2014-04-17

TID

09.00–10.36
12.13–13.04

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning med Fredrik Reinfeldt


Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt, rörande granskningsärende 2 och granskningsärende 20 regeringens hantering av Vattenfalls AB:s förvärv av Nuon samt granskningsärende 10 och granskningsärende 12 migrationsminister Tobias Billström aktieaffärer i gruvföretag respektive regeringens beslut att sekretessbelägga uppgifter om migrationsminister Tobias Billströms aktieköp.

§ 2

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:36.

§ 3

Granskningsärende 2 och 20Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 10 och 12 – Migrationsminister Tobias Billström aktieaffärer i gruvföretag respektive regeringens beslut att sekretessbelägga uppgifter om migrationsminister Tobias Billströms aktieköp


Utskottet behandlade granskningsärendet migrationsminister Tobias Billström aktieaffärer i gruvföretag respektive regeringens beslut att sekretessbelägga uppgifter om migrationsminister Tobias Billströms aktieköp.


Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 3 och 8Förra biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel respektive bristande styrning och resultat inom biståndspolitiken


Utskottet behandlade granskningsärendet Förra biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel respektive bristande styrning och resultat inom biståndspolitiken.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 9 – Utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget


Utskottet behandlade granskningsärendet utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget hantering av biståndsanslaget.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 6Förfarandet för nominering till högskolestyrelser


Utskottet behandlade granskningsärendet Förfarandet för nominering till högskolestyrelser.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 17regeringens styrning och uppföljning av Trafikverkets genomförande av järnvägsunderhållet


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens styrning och uppföljning av Trafikverkets genomförande av järnvägsunderhållet.


Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärende 14Utrikesdepartementet hantering av utlämnandet av allmänna handlingar


Utskottet behandlade granskningsärendet Utrikesdepartementet hantering av utlämnandet av allmänna handlingar.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskningsärende 21 – Näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB


Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB.


Ärendet bordlades.

§ 11

Granskningsärende 18 – Regeringens hantering av beslut som rör Försäkringskassans servicekontor


Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens hantering av beslut som rör Försäkringskassans servicekontor.

Ärendet bordlades.

§ 12

Granskningsärende 19 Regeringens arbete med omregleringar


Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens arbete med omregleringar.

Ärendet bordlades.

§ 13

Granskningsärende 16 – Regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014


Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014.

Ärendet bordlades.

§ 14

Viss fråga med anledning av utfrågningarna


Frågan diskuterades.

Vid protokollet
Justerat 2014-04-29
Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-03-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:39

§ 1

§ 2–5

§ 6-12

§ 13

§14

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

X

X

X

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

X

X

O

X

Björn von Sydow (S)

X

X

X

X

X

Andreas Norlén (M)

X

X

X

X

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

X

X

X

X

Lars Elinderson (M)

-

-

-

-

-

Billy Gustafsson (S)

X

X

X

X

X

Karl Sigfrid (M)

X

X

X

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

X

X

X

Karin Granbom Ellison (FP)

X

X

X

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

X

Kajsa Lunderquist (M) tjl. t.o.m. 29/9-14

-

-

-

-

-

Tuve Skånberg (KD)

-

-

-

-

-

Jonas Åkerlund (SD)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

X

X

X

X

X

Marie Granlund (S)

O

-

-

-

-

Sedat Dogru (M)

X

X

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

O

-

-

-

-

Jabar Amin (MP)

O

-

-

-

-

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

X

X

-

-

-

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) t.o.m. 29/9-14

O

O

O

X

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.