Särskilt protokoll utskottssammanträde 2013/14:41

utskottsdokument 2013/14:41

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:41

DATUM

2014-05-06

TID

10.11–10.43

11.41–12.14

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2013/14:40.

§ 2

Anmälning


Biträdande kanslichefen anmälde förslag till disposition och rubriker i granskningsbetänkande 2013/14:KU20.

§ 3

Granskningsärende 2 och 20 – Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon.

§ 4

Granskningsärendena 10 och 12Migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer i gruvföretag respektive regeringens beslut att sekretessbelägga uppgifter om migrationsminister Tobias Billströms aktieköp


Utskottet behandlade granskningsärendena migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer i gruvföretag respektive regeringens beslut att sekretessbelägga uppgifter om migrationsminister Tobias Billströms aktieköp.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 6Förfarandet för nominering till högskolestyrelser


Utskottet behandlade granskningsärendet förfarandet för nominering till högskolestyrelser.

Ärendet bordlades.


§ 6

Granskningsärende 9 – Utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget


Utskottet behandlade granskningsärendet utrikesministerns och f.d. biståndsministerns hantering av biståndsanslaget.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 19 Regeringens arbete med omregleringar


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens arbete med omregleringar.

§ 8

Granskningsärende 14 Utrikesdepartementets hantering av utlämnande av allmänna handlingar


Utskottet behandlade granskningsärendet Utrikesdepartementets hantering av utlämnande av allmänna handlingar.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärende 21 Näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB


Utskottet behandlade granskningsärendet näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskningsärende 16 Regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014


Utskottet behandlade granskningsärendet regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014.

§ 11

Ajournering


Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet i ca 45 minuter.

§ 12

Granskningsärende 16 Regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014


Utskottet återupptog behandlingen av granskningsärendet regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014.

Ärendet bordlades.


§ 13

Granskningsärende 19 Regeringens arbete med omregleringar


Utskottet återupptog behandlingen av granskningsärendet regeringens arbete med omregleringar.

Ärendet bordlades.

§ 14

Granskningsärende 2 och 20 – Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon


Utskottet återupptog behandlingen av granskningsärendet regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-05-13

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-04-25)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2013/14:41

§ 1-2

§ 3-9

§ 10-11

§ 12

§ 13-14

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Peter Eriksson (MP) ordf.

X

X

X

X

X

Per Bill (M) v. ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S)

X

X

X

X

X

Andreas Norlén (M)

X

X

X

X

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

X

X

X

X

X

Lars Elinderson (M)

X

X

X

X

X

Billy Gustafsson (S)

X

X

X

X

X

Karl Sigfrid (M)

X

X

X

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

X

X

X

Karin Granbom Ellison (FP)

X

X

X

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

O

O

Kajsa Lunderquist (M) tjl. t.o.m. 29/9-14

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Jonas Åkerlund (SD)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

X

X

X

X

X

Marie Granlund (S)

X

X

X

X

Sedat Dogru (M)

O

O

X

X

O

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

O

O

O

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Vakant (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Vakant (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) t.o.m. 29/9-14

O

O

O

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.