Särskilt protokoll utskottssammanträde 2015/16:34

utskottsdokument 2015/16:34

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34

DATUM

2016-03-22

TID

11.53–12.05
12.20–13.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:33.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att det kommit in en begäran (dnr 1729-2015/16) om att få ut viss handling i ett granskningsärende.

Kanslichefen anmälde därutöver inkommen handling i granskningsärende 42 Statsminister Stefan Löfvens och regeringens förberedelse inför och agerande under den uppkomna flyktingsituationen.

§ 3

Granskningsärende 10 Befattningen vice statsminister och uppgiften att ersätta statsministern

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med en kompletterande fråga skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 21 Granskning av huruvida statsminister Stefan Löfven och statsrådet Ardalan Shekarabi har brustit i sin hantering av begäran om utfående av allmän handling

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Överblick

Utskottet diskuterade statusen för granskningsärendena och behovet av ytterligare utredningar.

§ 6

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 7

Överblick

Utskottet återupptog diskussionen om statusen för granskningsärendena och behovet av ytterligare utredningar.

Utskottet beslutade att bjuda in följande statsråd och andra personer till utfrågning:

Stefan Löfven (granskningsärendena 10, 28, 42 och 48), Margot Wallström (granskningsärendena 2, 26 och 43), Mikael Damberg (granskningsärende 13), Anna Johansson (granskningsärende 14), Catharina Elmsäter-Svärd (granskningsärende 15), Peter Hultqvist (granskningsärende 22), Anders Ygeman (granskningsärende 34), Morgan Johansson (granskningsärendena 42 och 48), Tobias Billström (granskningsärendena 45 och 48), Carl Bildt (granskningsärende 46), generaldirektör Lena Erixon och enhetschef Ann-Sofie Atterbrand, Trafikverket (granskningsärende 14) samt generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl, Sjöfartsverket (granskningsärende 15).

SD-ledamöterna framförde avvikande mening. De ansåg att utskottet även borde fråga ut följande statsråd:

Magdalena Andersson (granskningsärende 48), Fredrik Reinfeldt (granskningsärendena 45 och 48), Annie Lööf och berörd gruvsamordnare (granskningsärende 8).

§ 8

Granskningsärende 42 Statsminister Stefan Löfvens och regeringens förberedelse inför och agerande under den uppkomna flyktingsituationen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärende 2 Regeringens uppgifter kring det brutna samarbetsavtalet med Saudiarabien och ärendets hantering

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2016-04-05
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2015-09-17)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2015/16:34

§ 1-7

§ 8

§ 9

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

O

O

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Patrick Reslow (M)

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

X

X

Helene Petersson I Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.