Särskilt protokoll utskottssammanträde 2015/16:50

utskottsdokument 2015/16:50

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:50

DATUM

2016-05-26

TID

09.37–11.46

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:49.

§ 2

Anmälan

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

Granskning av regeringens uttalande om att de är förhindrade att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet (anmäld av Mattias Bäckström Johansson (SD), inkom 20160523, dnr 23212015/16).

§ 3

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet behandlade utkast till betänkande 2015/16:KU20.

Ärendet bordlades.

§ 4

Pressträff

Utskottet beslutade att en pressträff med anledning av justeringen av betänkande 2015/16:KU20 ska äga rum tisdagen den 7 juni 2016 kl. 14.00 i riksdagens pressrum (RV5–19).

§ 5

Utfrågning med f.d. utrikesminister Carl Bildt

Utskottet behandlade frågan om offentliggörande av den slutna utfrågningen med f.d. utrikesminister Carl Bildt.

Utskottet beslutade att i betänkande 2015/16:KU20 offentliggöra delar av utfrågningen (dnr 1276-2015/16). De delar som inte lämnas ut bedöms av utskottet omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vid protokollet
Justerat 2016-06-07
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2016-05-13)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2015/16:50

§ 1–2

§ 3

§ 31)

§ 32)

§ 4

§ 5

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

O

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

O

X

X

Veronica Lindholm (S)

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

O

X

O

O

Helene Petersson I Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Jenny Bengtsson (V)

N = Närvarande – X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering – O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

1) vid behandlingen av ärendena 2 och 41 – 2) vid behandlingen av ärende 43KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.