Särskilt protokoll utskottssammanträde 2015/16:51

utskottsdokument 2015/16:51

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:51

DATUM

2016-06-07

TID

11.07–11.57

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:50.

§ 2

Granskningsdebatten

Utskottet fastställde stomme för debatt om Granskningsbetänkande KU20 den 13 juni 2016.

§ 3

Granskningsbetänkanden i kammaren

Kanslichefen anmälde en fråga om hanteringen av utskottets granskningsbetänkanden i kammaren.

Utskottet hade ingen invändning mot att granskningsbetänkanden som inte innehåller något förslag inte tas upp för avgörande vid votering i kammaren.

§ 4

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet behandlade Granskningsbetänkande KU20, avsnitten 3.6 och 3.9.

Utskottet fattade beslut i dessa avsnitt. Förslaget till denna del av betänkandet justerades.

§ 5

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet behandlade Granskningsbetänkande KU20, övriga delar.

Utskottet fattade beslut i dessa avsnitt. Förslaget till denna del av betänkandet justerades.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservation till avsnitt 2.3. Vledamoten anmälde reservation till avsnitt 3.4. SD-ledamöterna anmälde reservation till avsnitten 5.5, 6.1, 6.3 och 6.4.

SD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande till avsnitt 5.1.

§ 6

Granskningsbetänkande (KU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av Granskningsbetänkande KU20.

Utskottet beslutade att betänkande 2015/16:KU20 var justerat.

Vid protokollet
Justerat 2016-06-16
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2016-05-13)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2015/16:51

§ 1–3

§ 4

§ 5–6

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

O

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

X

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

O

Helene Petersson I Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

X

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Jenny Bengtsson (V)

N = Närvarande – X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering – O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.