Särskilt protokoll utskottssammanträde 2015/16:52

utskottsdokument 2015/16:52

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:52

DATUM

2016-06-16

TID

10.30–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:51.

§ 2

Granskning hösten 2016

Utskottet uppdrog åt kansliet att förbereda granskning i följande ämnen.

  • Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation (inkl. medverkan i KU:s granskning)
  • Regeringsprotokollen
  • Vissa förvaltningsärenden
  • Parlamentariska inslag i utredningsväsendet
  • Styrning av förvaltningsmyndigheter under Näringsdepartementet
  • UD:s hantering av ärenden om bortförda eller kvarhållna barn i internationella förhållanden
  • Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar av den kommunala självstyrelsen.

Vidare uppdrog utskottet åt kansliet att begära in eller på annat sätt ta del av de handlingar från Regeringskansliet som behövs för att förbereda granskningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet uppdrog åt vice ordföranden att justera dagens protokoll.

Vid protokollet
Justerat 2016-06-22

Björn von Sydow


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2016-05-13)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2015/16:52

§ 1

§ 2–3

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

O

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Mathias Sundin (L)

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Emilia Töyrä (S)

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

X

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

Erik Andersson (M)

Jenny Bengtsson (V)

N = Närvarande – X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering – O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.