Särskilt protokoll utskottssammanträde 2016/17:13

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:13

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:13

DATUM

2016-12-15

TID

09.00–09.05
11.20–11.46

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10)

Utskottet behandlade förslag till granskningsbetänkande.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:KU10.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:12.

§ 3

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

Dåvarande migrationsministerns uttalande gällande de som arbetat som tolkar i samband med Sveriges militära insats i Afghanistan (anmäld av Niclas Malmberg (MP), inkom 2016-12-14, dnr 822-2016/17).

§ 4

Granskningsärende 5Före detta regeringens utövande av ägandet i Nordea avseende etik i kundverksamheten

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 11Regeringens uttalande om att den
varit förhindrad att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 6Utrikesminister Margot Wallströms hantering av säkerhetsrådskampanjen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2017-01-12
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2016-11-23)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2016/17:13

§ 1

§ 2–3

§ 4–5

§ 6

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

O

X

O

Laila Naraghi (S)

X

X

X

O

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

O

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

O

O

O

O

Stefan Svanström (KD)

X

X

O

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.