Särskilt protokoll utskottssammanträde 2016/17:15

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:15

DATUM

2017-01-19

TID

09.44–10.08

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:14.

§ 2

Granskningsärende 1–2Utrikesminister Margot Wallströms relation till ett fackförbund

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 4Försvarsminister Peter Hultqvists inblandning i ärende rörande den militära stiftelsen MHS-Bostäder

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 3Statsrådet Helene Hellmark Knutssons rekrytering av en statssekreterare

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 13Statsministerns efterlevnad av konstitutionsutskottets uttalande vad gäller tidigare statsråds medverkan i utskottets granskning

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med begäran om vissa uppgifter m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 10 – Kultur- och demokratiministerns hantering av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2017-01-24
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2017-01-02)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2016/17:15

§ 1

§ 2

§ 3–6

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

Patrick Reslow (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

O

O

O

Laila Naraghi (S)

X

O

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

X

X

X

Sofia Modigh (KD)

X

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.