Särskilt protokoll utskottssammanträde 2016/17:20

utskottsdokument 2016/17:20

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20

DATUM

2017-02-14

TID

11.40–12.38

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Extra föredragande

Ordföranden hälsade föredraganden Christina Ribbhagen från näringsutskottet välkommen. Christina ska tjänstgöra som extra föredragande i kansliet under våren 2017.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:19.

§ 3

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

Statsministerns uttalanden om polisen (anmäld av Johan Hedin (C), inkom 2017-02-08, dnr 1231-2016/17).

§ 4

Granskningsärende 34Kultur- och demokratiministerns brist på agerande i Europeiska unionens ministerråd

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 24Infrastrukturministerns ansvar för oegentligheter kring statssekreterares resor

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§6

Granskningsärende 25Regeringens beslut om statens kommande investering i Nobel Center i Stockholm

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 8Fråga om försök att påverka programinnehållet i Sveriges Television

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 14Användningen av Utrikesdepartementets twitterkonto i anslutning till en omröstning i kammaren

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärende 28Ministerns för högre utbildning och forskning uttalande i massmedia

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskningsärende 23Överklagande av strandskyddsärende

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskningsärende 15Granskning av den tidigare regeringens hantering av ett brev från EU:s industrikommissionär

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 12

Tystnadsplikt

Inför behandlingen av granskningsärende 7 och fråga om utlämnande av allmän handling (§ 13 och § 14 nedan) uppkom fråga om tystnadsplikt för vissa uppgifter i en handling som Regeringskansliet den 2 februari 2017 gett in till konstitutionsutskottet i granskningsärende 7 och som bedömts omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § och 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen får ingen som har närvarat vid ett sammanträde med ett utskott obehörigen röja vad som enligt beslut av regeringen eller utskottet ska omfattas av sekretess till skydd för rikets säkerhet eller av annat synnerligen viktigt skäl som rör förhållandet till en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt ska gälla enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen för de uppgifter i ovan nämnda handling som bedömts omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen.

§ 13

Granskningsärende 7 – Försvarsministerns information om en ubåtsbeställning

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 14

Fråga om utlämnande av allmän handling

Utskottet behandlade begäran (dnr 1205-2016/17) om att få ut viss handling i ett granskningsärende.

Utskottet beslutade att lämna ut handlingen med undantag för vissa delar. De delar som inte lämnas ut bedöms av utskottet omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § och 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Handlingen lämnas ut i den omfattning som framgår av bilaga 2.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 15

Bordläggning

Utskottet bordlade på föredragningslistan upptagna punkterna 11–17.

Vid protokollet
Justerat 2017-02-21
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2017-01-02)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2016/17:20

§ 1–7

§ 8

§ 9–15

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Andreas Norlén (M) ordf.

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

Laila Naraghi (S)

X

O

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

X

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Sofia Modigh (KD)

X

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.