Särskilt protokoll utskottssammanträde 2016/17:21

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21

DATUM

2017-02-16

TID

09.23–10.42

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Granskningsärende 26Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på en pågående rättsprövning.

§ 2

Granskningsärende 30Kulturministerns debattartikel om reklamskatten

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Granskningsärende 33Migrationsministerns samråd med EU-nämnden angående svensk ståndpunkt rörande kommissionens meddelande ”En reform av det gemensamma asylsystemet och ökade möjligheter till laglig inresa till Europa”

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 19Hantering av en begäran om utfående av allmän handling och samråd med EU-nämnden

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 31Inrikesministerns uttalanden om datalagring

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 32Dåvarande finansministern Anders Borgs relation till skogsbolaget Holmen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på en pågående rättsprocess.

§ 7

Granskningsärende 1–2Utrikesminister Margot Wallströms relation till ett fackförbund

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att begära ut viss handling från Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 4Försvarsminister Peter Hultqvists inblandning i ärende rörande den militära stiftelsen MHS-Bostäder

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att begära ut viss handling från Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärende 17Regeringens direktiv till Trafikverket inför den nationella transportinfrastrukturplanen 2018–2029

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskningsärende 10 – Kultur- och demokratiministerns hantering av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskningsärende 3 – Statsrådet Helene Hellmark Knutssons rekrytering av en statssekreterare

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 12

Granskningsärende 13Statsministerns efterlevnad av konstitutionsutskottets uttalande vad gäller tidigare statsråds medverkan i utskottets granskning

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 13

Granskningsärende 9Inrikesministerns uttalanden efter överläggning i riksdagen om en europeisk gränsbevakning

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med en viss kompletterande fråga skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 14

Granskningsärende 14 – Användningen av Utrikesdepartementets twitterkonto i anslutning till en omröstning i kammaren

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 15

Granskningsärende 7 – Försvarsministerns information om en ubåtsbeställning

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 16

Granskningsärende 6 – Utrikesminister Margot Wallströms hantering av säkerhetsrådskampanjen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 17

Granskningsärende 12 – Regeringens agerande i samband med förhandlingarna om EU:s nya vapendirektiv

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med en viss fråga skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2017-02-23
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2017-01-02)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2016/17:21

§ 1–15

§ 16

§ 17

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Patrick Reslow (M)

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

O

Laila Naraghi (S)

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

X

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Sofia Modigh (KD)

X

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.