Särskilt protokoll utskottssammanträde 2016/17:2

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2

DATUM

2016-09-29

TID

10.02–10.23

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:1.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit:

Justitie- och migrationsministerns uttalanden om rikspolischefen (anmäld av Jonas Millard och Fredrik Eriksson [båda (SD)], inkom 2016-09-15, dnr 33-2016/17).

Regeringens direktiv till Trafikverket inför den nationella transportinfrastrukturplanen 2018–2029 (anmäld av Edward Riedl (M), inkom 2016-09-23, dnr 85-2016/17).

§ 3

Vissa förvaltningsärenden

Utskottet beslutade att inleda en granskning av vissa förvaltningsärenden.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 4

UD:s hantering av ärenden om bortförda eller kvarhållna barn i internationella förhållanden

Utskottet beslutade att inleda en granskning av UD:s hantering av ärenden om bortförda eller kvarhållna barn i internationella förhållanden.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Det parlamentariska inslaget i utredningsväsendet

Utskottet beslutade att inleda en granskning av det parlamentariska inslaget i utredningsväsendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor m.m. skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Styrning av myndigheter under Näringsdepartementet

Utskottet beslutade att inleda en granskning av styrning av myndigheter under Näringsdepartementet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2016-10-11
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2016-09-12)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2016/17:2

§ 1–6

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Andreas Norlén (M) ordf.

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Patrick Reslow (M)

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

X

Helene Petersson I Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.