Särskilt protokoll utskottssammanträde 2016/17:30

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30

DATUM

2017-04-04

TID

11.00–11.47
12.51–13.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning med närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Utskottet höll en offentlig utfrågning med närings- och innovationsminister Mikael Damberg rörande granskningsärende 11 Regeringens uttalande om att den varit förhindrad att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet.

§ 2

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 3

Granskningsärende 6 – Utrikesminister Margot Wallströms hantering av säkerhetsrådskampanjen

Utskottsrådet informerade om sekretessen i en handling.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskningsärende 7 – Försvarsministerns information om en ubåtsbeställning

Utskottet beslutade att utfrågningen med Peter Hultqvist skulle inledas med en offentlig del och sedan övergå till en sluten del.

Ärendet bordlades.

§ 5

Flyktingmottagandet 2015

Utskottet behandlade frågan.

Frågan bordlades till nästkommande sammanträde.

§ 6

Granskningsärende 8Fråga om försök att påverka programinnehållet i Sveriges Television

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 18Landsbygdsministerns agerande i samband med förhandlingarna om förslaget till förordning om fastställande av fiskemöjligheter i Östersjön för 2017

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet
Justerat 2017-04-06
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2017-03-28)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2016/17:30

§ 1–2

§ 3–4

§ 5–6

§ 7

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

O

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

Patrick Reslow (M)

O

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

X

O

O

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

Sofia Modigh (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

KU:s särskilda protokoll

Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.